Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.01.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
A 2023. évi költségvetési rendelet módosítására első alkalommal kerül sor, amely az alábbi módosításokat tartalmazza:
1. Központi költségvetésből származó bevételek
1.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.1.1 B11. Önkormányzatok működési támogatásai
a.
A Kormány 68/2023. (III.10.) Korm.rendelete a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára támogatást biztosít. A Kvtv. 2. mellékletben szereplő normatíva támogatások jogcímeihez tartozó fajlagos támogatási összegek emelkedése eredményeképpen Porpác Község Önkormányzata 747.700 Ft összegű kiegészítő támogatásban részesül az alábbi normatíva jogcímeken:

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés

92.800 Ft

1.3.2.5

Falugondnoki szolgáltatás - bértámogatás

469.900 Ft

Ennek alapján
Bögöt község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében


B113.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

562.700

Ft-tal

megemelkedik, mellyel egyidejűleg a K5131. Tartalékok előirányzata 562.700 Ft-tal nő.
Kulturális kiegészítő támogatás - bértámogatás 185.000 Ft
Ennek alapján
Bögöt község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása 185.000 Ft-tal
megemelkedik, mellyel egyidejűleg a K5131. Tartalékok előirányzata 185.000 Ft-tal nő.
b.
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. mellékletében foglaltak alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A §-a szerinti, 2023. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Önkormányzatunk részére 2023. év január-április hónapjában fenti jogcímen folyósított támogatás összege 106.854 Ft.
Ennek alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetésében
K1. Személyi juttatások, ezen belül a
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata
2023. évre járó ágazati összevont pótlék címén 94.562 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
2023. évre járó ágazati összevont pótlék címén 12.292 Ft-tal
Összesen: 106.854 Ft-tal
megemelkedik a B113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 106.854 Ft összegű növekedése mellett.
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) számú rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást esetenként és intézményenként vagy feladatonként 1.270.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe ruházta át.
Ennek alapján az önkormányzat költségvetésében:
K337. Egyéb szolgáltatások 372.840 Ft-tal
K351. Működési célú Áfa 100.667 Ft-tal
K335. Közvetített szolgáltatások 30.000 Ft-tal
Összesen: 503.507 Ft-tal
emelkedik, ezzel egyidejűleg a B813. Előző évi maradvány igénybevétel előirányzatának azonos összegű növekedése mellett.
3. Egyéb költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók foglalkoztatását 100%-ban támogatja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. A támogatásként kapott bevétel miatt szükségessé vált az előirányzatok módosítása.
Ennek megfelelően a
K1. Személyi juttatások előirányzata, ezen belül
K11011. Alapilletmények kiadási előirányzata 354.800 Ft-tal
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 16.240 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó, ezen belül
K 211. Szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzata 25.174 Ft-tal
Összesen: 396.214 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a B1615. Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatások előirányzata 291.307 Ft-tal, B813. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi előirányzata 104.907 Ft-tal nő.
4. Előző évi maradvány felhasználása
A Képviselő-testület a 3/2023. (V. 4.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját, melyet határidőre benyújtott a Magyar Államkincstárhoz, ahol jóváhagyásra került.
A 2022. évi költségvetési maradvány a 07/A űrlapon került elszámolásra 33.866.949 Ft összegben.
Ebből a feladattal terhelt maradvány 25.592.792 Ft, eddig igénybe vett 608.414 Ft, tartalékba helyezhető 7.665.743 Ft.
Ennek alapján:
A 2023. évi költségvetésben a
K513. Tartalékok előirányzata
Költségvetési maradványból a tartalék előirányzata 7.665.743 Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B813. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzat azonos összegű növekedése mellett.
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–8. melléklethez
Az 1. § az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.
A 2. § az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását határozza meg.
A 3. §-a az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
Az 4. § e rendelet mellékleteinek változását mutatja be.
A 5. § a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
Hatásvizsgálat
Bögöt Község Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) rendelet módosításához
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk:
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2023. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.
A költségvetési rendelet módosítása a költségvetési főösszeghez képest 9.420.018 Ft növekedést eredményez.
2. Környezeti, egészségi hatások:
A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.