Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II.12.) önkormányzati rendelete

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Hatályos: 2015. 05. 28- 2020. 10. 21

Porpác község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§-a, 16.§ (1)bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. § és 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel, a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló módosított 1/1986. (II.21) ÉVM-EüM együttes rendelet (továbbiakban: Er.) előírásaira, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításainak részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Hdr.) előírásaira, a települési köztisztaság fenntartásának rendjéről, a hulladékkezelésről (települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról) az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet


Általános rendelkezések


1.§


A rendelet célja:


  • Porpác község köztisztaságának fenntartására vonatkozó szabályok megállapítása, a természetes és épített környezet megóvása a közigazgatási területen belül keletkező települési szilárd és folyékonyhulladék káros hatásaitól azok célszerű és gondos kezelése által, a közszolgáltatások kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége;


  • Kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd és folyékony hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása.

2.§


(1) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. Nem terjed ki a rendelet a veszélyes (különleges kezelést igénylő) hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységekre.


(2) A köztisztaság és a település környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.


(3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának (haszonélvezőjének, másnak a használatában levő ingatlan tisztántartásáról pedig a használati joggal rendelkezőnek) az e rendeletben meghatározott módon kell gondoskodni.

II. Fejezet


Az ingatlanok és közterületek tisztántartása


        3.§


(1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanjukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.


(2) A járdák tisztántartásáról, télen síkosság elleni védekezésről – e rendeletben foglaltak szerint – a közterülettel határos ingatlanok tulajdonosa, használója, bérlője (továbbiakban: tulajdonos), parkok, terek, játszóterek esetében az önkormányzat köteles gondoskodni.


(3) Az önkormányzati tulajdonú közterületek tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.


(4) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.


(5) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.


(6) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járda szakaszt a tényleges használónak kell tisztán tartani, függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik –e.Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszűntetésével kapcsolatos feladatokra is.


(7) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.


(8) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.


(9) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

4.§


(1) A közterületen levő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.


(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.


(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadék csatorna esetén az abba történő bevezetéséről – előzetes bejelentés alapján – az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.


(4) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!

Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

5.§


(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen9 az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.


(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.


(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.


(4) Közterületen építési, bontási anyagot az önkormányzat által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben meghatározott módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.


(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyző, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.


(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosa, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.


(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani.

6.§


(1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan módon szabad szállítani, hogy szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, akkor a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.


(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani.


(3) Közterületen az ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatójának, más állatok által okozott szennyezés eltakarításáról az állat vezetője haladéktalan köteles gondoskodni.

7.§


(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.


(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben levő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.

8.§


(1) Közterületen szemetet. Hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet elhelyezni. A szeméttartók kihelyezése és rendszeres ürítése a (2) bekezdés kivételével az önkormányzat feladata.


(2) Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt a szemétgyűjtő edények tulajdonos, illetve használó általi elhelyezése az önkormányzat előzetes egyetértésével történhet, ezek tisztántartása az üzemeltető kötelessége.


(3) Az utcai hulladékgyűjtőkbe a hulladékgyűjtő térfogati jellemzőitől lényegesen eltérő hulladékot (nagyméretű tárgyat) elhelyezni tilos.


(4) Közterületen megrendezett sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú hulladékgyűjtő edény, továbbá illemhely biztosításáról, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról.


(5) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.


(6) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos!

9.§


(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek tárolása közterületen tilos.


(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edény kell kihelyezni és azt saját költségen elszállítani.

10.§

           

(1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon.


(2) A település területén levő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos!

11.§


(1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.


(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése:

- a gyalogos közlekedési útvonalon,

                        - az útkereszteződésben,

                        - az úttorkolatban,

                        - a kapubejárat elé, annak szélességében,

- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda között,

- a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.


(3) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell takarítani.

III. Fejezet


A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás


12.§


(1) A képviselő-testület a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására helyi közszolgáltatást szervez és a tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása,a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.


(3) Az ingatlan tulajdonos az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről, a begyűjtésre feljogosított részére történő átadásáról e rendeletben foglaltak szerint köteles gondoskodni.


(4) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés szabályaitól eltérően felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.


(5) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató a Sárvári Zöld Pont Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23.).[1]


(6) A közszolgáltató megszűnése vagy tevékenységi körének e rendeletet érintő módosítása esetén az önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet az (1) bekezdésen meghatározott hulladékkezelési közszolgáltatás intézményes ellátására.


(7) A helyi kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében az ingatlan tulajdonos és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató közötti jogviszony, az önkormányzat által a közszolgáltatóval települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződés alapján jön létre. A részletes szabályokat a közszolgáltató az ingatlantulajdonossal egyedi szerződésben szabályozza.[2]


(8) A (7) bekezdésben meghatározott jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyben a szolgáltató a tulajdonost a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és feltételeiről értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.


(9) A természetes személy ingatlantulajdonosnak a kötelező közszolgáltatás igénybevétele során részt kell vennie a házhoz menő elkülönített szelektív díjmentes hulladékgyűjtésben, mely során családi házaknál gyűjtőzsákban havonta egy alkalommal történik a papír-, műanyag-, fém-, és a vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék gyűjtése. Az üveg csomagolási hulladékot a hulladékgyűjtő sziget konténerében kell elhelyezni. A gyűjtés során az üveg csomagolási hulladékot a papír-, műanyag-, fém-, és vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni.[3]A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei[4]


12/A.§


(1) Az ingatlan-tulajdonos és a szolgáltató a kötelezően igénybe veendő közszolgáltatásra vonatkozóan, a szolgáltatónak és az ingatlan tulajdonosnak jogaikra és kötelezettségeikre, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan szerződést kötnek.


(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződő feleket: a szolgáltatót és a megrendelő ingatlan-tulajdonost.


(3) A szerződésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) a teljesítés helyét,

c) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,

d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét,

e) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi.

(4) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,

b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,

c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges többlet szolgáltatásról és annak díjáról.

d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.


(5) A szolgáltató és a megrendelő által megkötött szerződésnek a szállítás gyakoriságára és az edényzet méretére vonatkozó módosítására bejelentést követő negyedév első napjától kerülhet sor, feltéve, hogy a negyedévet megelőzően legalább 30 nappal korábban azt a szolgáltatónál kezdeményezte a megrendelő.


(6) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás, illetve új lakóház használatbavétele esetén az új ingatlantulajdonosok a szolgáltató szerződéskötési ajánlatának kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződést megkötni.

A közszolgáltatás szüneteltetése


13.§


(1) Az ingatlan tulajdonosa, használója legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a szolgáltatótól a szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 30 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán és az ingatlant más nem használja.


(2) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.


(3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – a tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a szolgáltató köteles a hulladékot elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő, e rendelet szerinti díj feszámítása mellett.


Az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok[5]


13/A.§


(1) Az ingatlantulajdonos az üdülőnek minősülő, vagy időlegesen használt ingatlan esetén, amennyiben az 13.§-ban meghatározott feltételek fennállnak kérheti a szolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését, feltéve, hogy az ingatlantulajdonos által megjelölt időszakban az ingatlant ténylegesen senki nem használja.


(2) Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan-nyilvántartás adataival kell bizonyítani.


(3) Ha az (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos a szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.


(4) Amennyiben a bejelentett használaton kívüli időszak alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

A közszolgáltatás ellátásának rendje


14.§


(1) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása (beleértve a háztartási és intézményi fogyasztásból származó hulladékot is) kizárólag oly módon történhet, hogy ne idézzen elő szennyezést vagy károsítást sem épületen belül, sem azon kívül, sem pedig közterületen.


(2) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása, szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék se a szállító járműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródhasson szét, ne porozhasson, és környezetszennyezést ne idézzen elő.


(3) A háztartási hulladék elszállítása kizárólag az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű célgéppel végezhető.


(4) A szolgáltató a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni.


(5) Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles a szemetet a következő munkanapon elszállítani.


(6) A háztartási hulladék elszállítása kéthetente – a szerződés szerinti napokon – történik. Lomtalanítás az önkormányzat egyedi megrendelése alapján évente legalább egy alkalommal kerül szervezésre.

15.§


(1) A háztartási hulladék gyűjtése és tárolása 60, 120, illetve 1100 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edényben lehetséges. A veszélyes hulladékot tilos a háztartási vagy egyéb veszélyesnek minősülő hulladékok közé tenni.


(2) A települési szilárd hulladék gyűjtéséhez szükséges – közszolgáltatásba bevont ingatlanonként és egy alkalommal – 1 db 120 literes hulladékgyűjtő edényt az önkormányzat 2500 Ft./ 5 év bérleti díj ellenében biztosítja, amennyiben a tulajdonos 120 literes edény ürítésére köt szerződést a szolgáltatóval. Öt év eltelte után a bérelt kuka a bérlő tulajdonába megy át. Egyedülálló ingatlan tulajdonos, továbbá nyugdíjas házaspár 60 literes gyűjtőedény használatára is köthet szerződést a szolgáltatóval.


(3) A keletkező szemét mennyiségének megfelelő számú fedhető szemétgyűjtő edény és műanyag zsák beszerzése, pótlása, javítása, tisztántartása, fertőtlenítése a tulajdonos, illetve a használó kötelessége.

16.§


(1) Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szemétszállítási napon elszállítás céljából a szolgáltatást végző szerv rendelkezésére kell bocsátani.


(2) A közterület szennyezésének elkerülése érdekében a hulladék elszállítása céljából kihelyezett kuka, konténer fedelének lecsukott, a zsáknak bekötött állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedénybe úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gép ürítését ne akadályozza.


(3) A szemétgyűjtő edénybe nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók testi épségét és egészségét vagy a szállító járműben rongálódást okozhat.


(4) Ha a szolgáltatást végző szerv dolgozója azt észleli, hogy a gyűjtő edénybe vagy műanyag zsákba olyan tárgyakat helyeztek el, amely nem minősül szállítható szemétnek, annak szállítását megtagadhatja.


(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edény üríteni nem lehet, a tulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.


(6) A szolgáltatást végző dolgozóknak a gyűjtőedény megrongálása nélkül kell a szemétszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni.


(7) A tulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen (általában az ingatlan bejárata közelében) elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. A gyűjtőedényt egyébként a szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell tárolni.

17.§


(1) Az ingatlanon elhagyott egyéb szilárd hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél a hulladékkeletkezett. Ha a keletkezés helye és a tulajdonos személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig – ez a kötelezettség az ingatlan tulajdonosát terheli.


(2) Amennyiben a települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezne, a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni annak kell, aki azt okozta.

A közszolgáltató kötelezettségei


18.§


(1) A rendelet hatálya alá tartozó háztartási hulladékot, egyéb szilárd hulladék köréből háztartási hulladékkal összetételében hasonló, azzal együttesen kezelhető hulladékot a szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglalt napokon köteles elszállítani hulladéklerakó telepére, ahol szakmai és környezetvédelmi szabályok betartásával gondoskodik az ártalmatlanításról.


(2) Egyéb szilárd hulladék, továbbá a naponta keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó hulladék szervezett összegyűjtéséről (lomtalanítás) az önkormányzat egyedi megrendelése alapján az önkormányzati költségvetés terhére a szolgáltató gondoskodik.


(3) A szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az önkormányzat részére díjkalkulációt készíteni. Ha a szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmazni kell.


(4) A szolgáltató a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységéről köteles a Hgt. 25.§.(3) bekezdésében meghatározottak szerint évente – november 3. napjáig – részletes költségelszámolást készíteni, és azt a képviselő-testületnek benyújtani. A 20013. évre vonatkozó költségelemzés a rendelet 1. számú melléklete.


(5) A szolgáltató évente egy alkalommal kezdeményezheti a közszolgáltatási díj – önköltségelemzéssel alátámasztott – felülvizsgálatát az infláció függvényében.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezések


18/A.§


(1) A Htv. 38.§ (3) bekezdése alapján megadott személyes adatokat a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatai ellátása céljából, kizárólag a közszolgáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelheti.


(2) A közszolgáltató felel az adatbiztonság követelményének érvényre juttatásáért.[6]

19.§


(1) A tulajdonos, használó a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni:


  • Az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, annak tároló edénybe történő helyezéséről,
  • A háztartási hulladékot tartalmazó tárolóedények a szállítási napokon történő kihelyezéséről,
  • A közszolgáltatási díj kiegyenlítéséről.


(2) Az ingatlan tulajdonos köteles a szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Nem terheli a bejelentési kötelezettség az olyan ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik, és hulladék nem keletkezik.


(3) A tulajdonos köteles a képviselő testület által megállapított települési szilárd hulladék közszolgáltatási díját a közszolgáltató által küldött postai utalványon, illetve –megállapodás alapján – lakossági folyószámláról utólag a negyedévet követő hó utolsó napjáig kiegyenlíteni.

20.§[7]IV. Fejezet


Települési folyékony hulladék kezelése, köztisztasági szolgáltatás


A folyékony hulladék gyűjtése, tárolása, szállítása


21.§


A tulajdonos kötelességei


22.§


A Szolgáltató kötelezettségei


23.§


V. Fejezet


Hulladékkezelési közszolgáltatás díja24.§


(1) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles díjat fizetni:


  • [8]
  • Települési folyékony hulladékkal

Kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért.


(2)


(3)


(4)


(5)[9]


(6) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.


(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


(8) A szolgáltatási díjak nem fizetése esetén az ingatlan tulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.


(9)


(10)[10]

25.§


(1) Az ingatlan tulajdonosának, használójának személyében történt változás esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonosváltozás bejelentése utolsó hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles fizetni.


(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére -a teljesített közszolgáltatás alapján számla ellenében – utólag köteles fizetni.

A díjfizetés megtagadása


26.§


(1) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését, ha a szolgáltató kötelezettségének nem tesz eleget.


(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a szolgáltatás nyújtásában a szolgáltatót időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.

A szolgáltatás szüneteltetése


27.§


(1) A 30 napnál hosszabb, folyamatos távollét előzetes bejelentése esetén – feltéve, hogy az ingatlant más nem használja – a tulajdonos kérheti a szolgáltatótól a kötelező közszolgáltatás (hulladékgyűjtő edényzet ürítése) szüneteltetését a távollét idejére.


(2) Indokolt esetén(pl. kórházi ápolás, stb.) kérelemre, méltányosságból a szolgáltató mentesítheti az ingatlantulajdonost a közszolgáltatási díj megfizetése alól, ha a közszolgáltatás szüneteltetése nem előzetes bejelentés alapján történt, de a bejelentésben az ingatlantulajdonos akadályoztatva volt és a szolgáltatás tényleges szüneteltetése bizonyított. A díjfizetés alóli mentesítésre vonatkozó kérelmet az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül kell a szolgáltatónál előterjeszteni, melyet a szolgáltató bírál el.

VI. Fejezet


A közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés


28.§


(1) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység ellátására a szolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése, annak megszűnése a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 241/2000.(XII.23.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Hkr.) előírásai szerint történik.


(2) A pályázatra vonatkozó hirdetményt a „Vas Népe” című megyei napilapban kell közzétenni.


(3) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár és a jogszabályokban meghatározottak szerint kiírt pályázat eredménytelenül zárult, vagy a szolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás ellátására, a polgármester legfeljebb hat hónapra a közszolgáltatás ellátásával megbízhat olyan szervezetet, amely a szakmai követelményeknek megfelel.


(4) A közszolgáltatási szerződést mindkét fél 6 hónapos felmondási idővel a Hkr. 33.§. (3) –(6) bekezdésében foglaltak alapján felmondhatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel kell teljesíteni.

VII. FejezetÉrtelmező rendelkezésekFogalmi meghatározások


29.§


E rendelet alkalmazása szempontjából:


a) közigazgatási terület: a község önkormányzatának működési területe,

b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki /amely a község közigazgatási területén levő ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, haszonélvezője, másnak használatában levő ingatlan használója, bérlője,

c) Ingatlannal határos járda: az ingatlan előtt, mellett gyalogos közlekedés céljára kialakított terület,

d) Települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás: a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék elhelyezése céljából történő rendszeres gyűjtése és elszállítása,

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)[11]

n) Köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a közterület tisztántartása, a települési hulladék kezelése,

o) Tisztántartás:  az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése.

VIII. Fejezet


Szabálysértési rendelkezések


30.§[12]
IX. FejezetZáró rendelkezés31.§


(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Hgt.,Hkr.,Hdr.,Er. Rendelkezései az irányadók.Porpác, 2003. február 12.
              Boros Béla                                                                Horváthné Sinka Erzsébet

            Polgármester                                                                        Körjegyző
Kihirdetve:     2003. február 12.Hatályos:        2003. február 12.

                                                                                             Horváthné Sinka Erzsébet

                                                                                                           Körjegyző


1. sz. mellékletTelepülési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás költségelemzése[13]

2. sz. mellékletA települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás

 igénybevételéért fizetendő díj[14]

3.sz. mellékletA települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás

 igénybevételéért fizetendő díj[15]

[1]

A rendelet szövegét a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2014. február 12-től

[2]

A rendelet szövegét a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2015. május 28-tól

[3]

Beiktatta a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2015. május 28-tól

[4]

Beiktatta a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2015. május 28-tól

[5]

Beiktatta a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2015. május 28-tól

[6]

Beiktatta a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2014. február 12-től

[7]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014 (II.12.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. február 12-től

[8]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014 (II.12.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. február 12-től

[9]

(2) - (5) bekezdéseket hatályon kívül helyezte a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. február 12-től

[10]

(9) - (10) bekezdéseket hatályon kívül helyezte a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. február 12-től

[11]

e) - m) pontokat hatályon kívül helyezte a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. február 12-től

[12]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. február 12-től

[13]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. február 12-től

[14]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. február 12-től

[15]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. február 12-től