Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2015. 05. 28- 2022. 12. 31

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról1

2015.05.28.

Porpác község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjaiban és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya Porpác község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya Porpác község közigazgatási területén található ingatlanokon keletkező, nem közművel begyűjtött háztartási szennyvízre (továbbiakban: szennyvíz) terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya a szennyvíz keletkezése szerinti ingatlan (ideértve az üdülőingatlanokat, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokat is) tulajdonosára, vagyonkezelőjére, egyéb jogcímen használójára (továbbiakban: ingatlan-tulajdonos) terjed ki.

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

2. § (1) Az önkormányzat a szennyvíz kezelését (gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását) Porpác község közigazgatási területén a közműves szennyvízelvezetés rendszerébe nem tartozó ingatlanok esetén kötelező helyi közszolgáltatás útján biztosítja.

(2) Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátását Szabó Norbert vállalkozó szolgáltatóval (továbbiakban: szolgáltató) kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

(3)2 Az összegyűjtött szennyvíz a Vasivíz Zrt. szombathelyi szennyvíztisztító telepén, mint ártalmatlanító helyen kerül elhelyezésre.

A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja és időtartama, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei

3. § (1) Azokon az ingatlanokon, ahol a közműves szennyvízelvezetés feltételei adottak, a szennyvíz ártalmatlanítása elsősorban azon keresztül történő elvezetéssel történik.

(2) A nem közművel összegyűjtendő szennyvíz esetén az ingatlan-tulajdonos köteles gondoskodni:

a) Az ingatlanon keletkező szennyvíz ingatlanon belüli vízzáró, közműpótló berendezésben való gyűjtésről oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj, vagy talajvíz szennyezését, a közterületre, vagy a szomszédos ingatlanra ne juthasson át,

b) a közszolgáltatás igénybevételéről, a szennyvíz keletkezésének a közműpótló berendezés befogadóképességének megfelelő gyakorisággal.

(3) Az ingatlan-tulajdonos köteles a szennyvíz elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló igényét bejelenteni a szolgáltatónak.

4. § (1) A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított két munkanapon belül a szolgáltatást elvégezni.

(2) A Szolgáltató a szolgáltatást nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel stb.) alapján alapos okkal feltételezhető, hogy közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nem engedhető. Ez esetben a szolgáltató laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat eredményeként a bevizsgált anyag nem tekinthető szennyvíznek, úgy a Szolgáltató – a laboratóriumi vizsgálat igazolt költségének a megrendelőre történő áthárításával – a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő intézkedések kezdeményezése mellett megtagadja az elszállítást.

(3) A szolgáltató köteles a szennyvíz eredetét igazolni és az erre vonatkozó iratokat öt évig megőrizni.

(4)3 A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő tulajdonos adatait (név, születési dátum valamint a lakcím), valamint az elszállított háztartási szennyvíz keletkezési helyének adatait (település, utca, házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

(5)4 A tulajdonos a közszolgáltatás ellátása során köteles megadni a (4) bekezdésben rögzített személyes adatait.

5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles díjat fizetni a szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért.

(2) A közszolgáltatás díjait, mely egytényezős díj az önkormányzat a Vgt. előírásai figyelembevételével állapítja meg egy éves időszakra.

(3) A közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő egységnyi díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlan-tulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(5) Az ingatlan-tulajdonos a díjat a szolgáltató részére – a szolgáltató által kiállított számla ellenében – utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni.

A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés és egyes tartalmi elemei5

5/A. §6 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait, szerződés tárgyát, a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, a teljesítés helyét, a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, a felek jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatási díj megállapítását, a számla kiegyenlítésének módját.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési és szállítási költsége
Nettó 1470 Ft/m3, mely összeg tartalmazza az ártalmatlanítás díját is.
1

Az önkormányzati rendeletet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.

2

Módosította a 11/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. május 28-tól.

3

Beiktatta a 11/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2015. május 28-tól.

4

Beiktatta a 11/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2015. május 28-tól.

5

Beiktatta a 11/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. május 28-tól.

6

Beiktatta a 11/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. május 28-tól.