Porpác Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 26- 2013. 09. 26

Porpác község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§

Porpác község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§. „A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összes bevételét és kiadását 16.281 e Ft-ban állapítja meg.”

2.§

Porpác község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „2.§.

Önkormányzati bevételek:16.281

e Ft

Ebből:

Működési bevételek:

12.142

e FtFelhalmozási bevételek:

4.139

e Ft."
3.§

Porpác község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

Önkormányzati kiadások:16.281

e Ft

Ebből:

Működési kiadások:

12.142

e FtFelhalmozási kiadások:

4.139

e Ft."4.§.

Porpác község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§


Önkormányzati működési bevételek forrásonként:


12.142

e Ft


Intézményi működési bevétel:
793

e Ft

  - ebből: kamatbevétel15

e Ft
Települési önkormányzatok működtetésének általános támogatása:


6.269

e Ft

   - Önkormányzati hivatal működésének támogatása

   4 havi összeg átmeneti támogatás

1.890

e Ft - Településüzemeltetés támogatása

1.464

e Ft - Beszámítás összege (2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a)

-85

e Ft - Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

   2,700 Ft/fő, de legalább 3.000 e Ft

3.000

e FtTelepülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása

1.751

e Ft

 - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

1.177

e Ft - Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz

369

e Ft - Egyes szociális es gyermekjóléti feladatok támogatása
   250 Ft/fő x 155 fő39

e Ft   szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő x 3 fő


166

e FtTelepülési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtáriellátási és a közművelődési feladatokhoz

176

e Ft

176

e Ft


Központosított előirányzatok
47

e Ft

 - lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

47

e Ft
Közhatalmi bevételek:

1.349

e Ft

  - Igazgatási szolgáltatási díj20

e Ft  - Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek
      - gépjárműadó (40 %)329

e Ft  - Helyi adók és adójellegű bevételek


      - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési
        tevékenység után1000

e Ft
Finanszírozási bevételek:1.757

e Ft

  - Maradvány igénybevétele      - előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

1757

e Ft”5.§

Porpác község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§

Önkormányzati működési kiadások kiemelt előirányzatonként


12.142

e Ft


Személyi juttatások:4.140

e Ft


Munkáltatókat terhelő járulékok:935

e Ft


Dologi kiadások:2.325

e Ft


Működési célú támogatásértékű kiadás:2.600

e Ft

  - körjegyzőség pénzellátása 2 hó

600

e Ft  - közös hivatalhoz hozzájárulás

2.000

e Ft
Működési célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre65

e Ft


Ellátottak pénzbeni juttatásai
509

e Ft


Önkormányzat által folyósított ellátások (szociális kiadások)1.364

e Ft


Általános tartalék:

204

e Ft

6.§

Porpác község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdés szerinti melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a 14.§ (4) bekezdése szerinti melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, a 14.§ (5) bekezdése szerint melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

7.§

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárvár, 2013. szeptember 24.

/: Tóth Teodóra :/                                                                  /: Dr. Szijártó Valéria :/

   polgármester                                                                                     jegyző   


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Porpác, 2013. szeptember 25./: Dr. Szijártó Valéria :/

   jegyző