Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 02. 13- 2014. 02. 13

Porpác község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:1.§.


Porpác község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelete 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


1.§. „ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összes bevételét és kiadását 19.252 e Ft-ban állapítja meg.”


2.§


Porpác község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelete 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§.


            Önkormányzati bevételek:                                                    19.252 e Ft

            Ebből:

            Működési bevételek:                          13.684 e Ft

            Felhalmozási bevételek:                       5.568 e Ft.”


3.§.


Porpác község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelete 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3.§.


            Önkormányzati bevételek:                                                    19.252 e Ft

            Ebből:

            Működési bevételek:                          14.719 e Ft

            Felhalmozási bevételek:                       4.533 e Ft.”


4.§.


Porpác község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelete 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4.§


Önkormányzati működési bevételek forrásonként:                                            13.684 e Ft


Intézményi működési bevétel:                                                                    1.267 e Ft

- ebből: kamatbevétel                                                                        1 e Ft


Települési önkormányzatok működtetésének általános támogatása:     6.240 e Ft

-  Önkormányzati hivatal működésének

támogatása                                                                                       

   4 havi összeg átmeneti támogatás                                                  1.861 e Ft

- településüzemeltetés támogatása                                                    1.464 e Ft

- beszámítás összege (2011. évi iparűzési

adóalap 0,5%-a)                                                                                   -85 e Ft       

- egyéb kötelező önkormányzati feladatok

támogatása

2,700 Ft/fő, de legalább 3.000 e Ft                                                  3.000 e Ft


Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti

feladatainak támogatása                                                                                        2.127 e Ft

- egyes jövedelempótló támogatások

kiegészítése                                                                                       1.553 e Ft

- hozzájárulás a pénzbeni szociális

ellátásokhoz                                                                                         369 e Ft

- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás                         

250 Ft/fő x 155 fő                                                                                 39 e Ft      

szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő x 3 fő                                               166 e Ft                  


Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári

ellátási és a közművelődési feladatokhoz                                         176 e Ft       176 e Ft


Központosított előirányzatok                                                                                  49 e Ft

- lakott külterületekkel kapcsolatos

feladatok támogatása                                                                             47 e Ft

- 201. december havi bérkompenzáció

támogatása                                                                                               2 e Ft


Közhatalmi bevételek:                                                                                            1.755 e Ft

- Igazgatási szolgáltatási

díj                                                                                                             7 e Ft

- Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

- gépjárműadó (40%)                                                                           630 e Ft      

- Helyi adók és adójellegű bevételek

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési

tevékenység után                                                                                 842 e Ft

- pótlékok, bírságok                                                                             276 e Ft


Támogatásértékű

működési bevételek:                                                                                                 313 e Ft                                                                                      

Finanszírozási bevételek:                                                                                       1.757 e Ft

-maradvány igénybevétele

-előző évi működési célú

pénzmaradvány                                                                           1.757 e Ft


5.§.


Porpác község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelete 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„5.§


Önkormányzati felhalmozási

Bevételek forrásonként:                                                                                         5.568 e Ft


Helyi adó és adójellegű bevételek:                                                                            335 e Ft

Magánszemélyek kommunális adója                                     335 e FtFelhalmozási bevételek:                                                                                         2.530 e Ft

Üzemeltetésből, koncesszióból

Származó bevételek                                                              1.336 e Ft

Tárgyi, eszközök, immateriális javak

Értékesítése                                                                              180 e Ft

Osztalékok és hozamok                                                        1.014 e Ft


Felhalmozási célú támogatásértékű

bevételek:                                                                                                                2.703 e Ft

Porpác, Bögöt települések

ivóvízminőség javítás előkészítés

pályázati támogatása                                                             2.703 e Ft.”


6.§.


Porpác község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelete 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6.§

Önkormányzati működés kiadások kiemelt előirányzatonként                         14.719 e Ft


Személyi juttatások:                                                                                                 4.901 e Ft


Munkáltatókat terhelő

járulékok:                                                                                                                 1.184 e Ft


Dologi kiadások:                                                                                                       3.139 e Ft


Működési célú támogatásértékű

kiadás:                                                                                                                       2.600 e Ft

- körjegyzőség pénzellátása 2 hó                                                      600 e Ft

- közös hivatalhoz hozzájárulás                                             2.000 e Ft


Működési célú végleges

pénzeszközátadás

államháztartáson kívülre                                                                                        65 e Ft


Ellátások pénzbeni

juttatásai                                                                                                                  509 e Ft


Önkormányzat által folyósított      

ellátások (szociális kiadások)                                                                              1.809 e Ft


Általános tartalék:                                                                                                512 e Ft           


7. §.


Porpác község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdés szerinti melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a 14.§ (4) bekezdése szerinti melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, a 14. § (5) bekezdése szerint melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete, a 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


8. §.


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Porpác, 2014. február 11.


                Tóth Teodóra                                                                    Dr. Szijártó Valéria

                polgármester                                                                               jegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem.


Sárvár, 2014. február 12.                                                                                                          Dr. Szijártó Valéria

                                                                                                                      jegyző