Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 13- 2014. 03. 26

Porpác község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg


1.§


(1)A képviselő-testület a 2014. évi költségvetése

költségvetési működési bevételeit

13.580 e

e Ft-ban,

költségvetési működési kiadásait

14.671 e

e Ft-ban,

működési egyenlegét

-1.091 e

e Ft-ban,

költségvetési felhalmozási bevételeit

974 e

e Ft-ban,

költségvetési felhalmozási kiadásait

2.064 e

e Ft-ban,

felhalmozási egyenlegét                                                                                                                                                                                                                                                                                                

      -1.090 e

e Ft-ban,

finanszírozási bevételeit

2.181 e

e Ft-ban,

finanszírozási kiadásait

-  e

e Ft-ban,

költségvetési bevételeit

16.735 e

e Ft-ban,

költségvetési kiadásait

16.735 e

e Ft-ban

állapítja meg.


(2)A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti működési egyenlegét, hiányát -1.091 e Ft-ban állapítja meg,  melyet az előző évben képződött pénzmaradvány 1.091 e Ft igénybevételével finanszírozza.(3)A képviselő-testület az ( 1 ) bekezdés szerinti  felhalmozási egyenlegét, hiányát – 1.090 e Ft-ban állapítja meg, - ami a 2013. évről áthúzódó feladatokhoz kapcsolódik -  mely hiányt az előző  évben képződött pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.(4)Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként részletezett összegeit a 2014. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete szerint határozza meg.

2.  Költségvetési bevételek


2.§


(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. melléklet alapján határozza meg.  A bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási ) feladatok szerinti bontását a 2.a melléklet szerint határozza meg.


(2) A képviselő-testület a működési bevételek összegét  13.580 e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 974  e Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét  pedig 2.181.e Ft-ban állapítja meg.


3.  Költségvetési kiadások


3.§


(1) Az önkormányzat 2014. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


működési kiadások előirányzata összesen:

14.671

e Ft,

ebből:    -  személyi kiadások:

5.166

e Ft,

    -  munkáltatót terhelő járulékok és szociális

       hozzájárulási adó:

1.305

e Ft,

    -  dologi kiadások:

3.137

e Ft,

    -  ellátottak pénzbeni juttatásai:

2.908

e Ft,

    -  egyéb működési kiadások

2.155

e Ft.

     

(2) A képviselő-testület a 2014. évi  költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a  3. sz. melléklet, a  kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az önkormányzat 2014. évi egyéb működési és felhalmozási kiadásait az 5.,  a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat a 6. melléklet szerint állapítja meg.

4.§


(1) Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

2.064

e Ft,

   

ebből:- beruházások előirányzata:

1.964

e Ft,

     - felújítások előirányzata:

-

e Ft,

  • - egyéb felhalmozási kiadások:

100

e Ft.


(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5.§


Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

6.§


Az önkormányzat 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.

7.§


(1) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, tartós és rövid távú megtakarításainak (lekötött betéteinek) állományát a 10. sz. melléklet szerint határozza meg.

8.§


 Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a képviselő-testület a 11. sz. melléklet alapján állapítja meg.

4. Költségvetési létszámkeret


9.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét  1,5 főben, a 2014. december 31-i tervezett záró létszámát 1,5 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 2  főben határozza meg.


(2) A képviselő-testület a létszámkeretet  kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

5. Közvetett támogatások


10.§


A képviselő-testület a 2014. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 12. sz  melléklet alapján hagyja jóvá.

6. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok


11.§


(1)Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban  meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell  megvalósítani.

12.§


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet   13. §. (1) bekezdésében  foglalt kivételekkel a képviselő-testület dönt.


(2) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

13.§(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 500 e Ft összeg erejéig.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 12. §. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

7.  A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok


14.§


(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.


(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

8. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok


15.§


(1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

-             elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

-             államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves- és az éves beszámoló keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

9. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei


16. §


(1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következőkben állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek

b) készlet-és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések

c) kisösszegű szolgáltatások ellenértéke

d) kiküldetési kiadások

e) reprezentációs kiadások

f) magánszemélyektől kisösszegű vásárlások kifizetése

g) szociális juttatások, segélyek

h) állományba tartozók személyi kifizetései

i) állományba nem tartozók személyi kifizetései

10. Záró rendelkezések


17.§


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
Porpác, 2014. február 11.
              Tóth Teodóra                                                                 Dr. Szijártó Valéria

               polgármester                                                                             jegyző


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Sárvár, 2014. február 12.
                                                                                                          Dr. Szijártó Valéria

                                                                                                                      jegyző