Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2006. (III.31.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 01- 2014. 03. 01

Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe, e rendelet 1. melléklete lép.


2.§


E  rendelet 2014. március 01-én lép hatályba, majd 2014. március 02-án hatályát veszti.Porpác, 2014. február 11.


            Tóth Teodóra                                                                         Dr. Szijártó Valéria

            polgármester                                                                                      jegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem.


Sárvár, 2014. február 12.                                                                                                          Dr. Szijártó Valéria

                                                                                                                      jegyző1.melléklet a 3/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez 


„3.melléklet a 6/2006.(III.31.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által nyújtott szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díja1. szociális étkeztetést igénybe vevők részére megállapított intézményi térítési díj:

(Magyarország  2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi  CCXXX. törvény 2. melléklet III/3. c) pontja  figyelembe vételével)
A

B

1.

Étkeztetés intézményi térítési díja házhozszállítással

(Ft/ ellátási nap)

500A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 116.§ (1) bekezdés szerint számított jövedelem Szt.116.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott %-os mértékét.

A személyi térítési díj megállapításánál a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 3.§ (1), (4) bekezdését, valamint 6.§-át is figyelembe kell venni.

A személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés  szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2.§-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.

A szolgáltatásért fizetendő térítési díj a mindenkor hatályos ÁFA összegét tartalmazza.