Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 11- 2016. 02. 11

Porpác község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§Porpác község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete 1. §.- a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.(1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetése

költségvetési működési bevételeit

13.538

e e Ft-ban,

költségvetési működési kiadásait

16.679

e e Ft-ban,

működési egyenlegét

                        -3.141

e e Ft-ban,

költségvetési felhalmozási bevételeit

19.578

e e Ft-ban,

költségvetési felhalmozási kiadásait

19.578

e e Ft-ban,

felhalmozási egyenlegét

-  

e e Ft-ban,

finanszírozási bevételeit

4.446

e e Ft-ban,

finanszírozási kiadásait

                      1.305

e e Ft-ban,

költségvetési bevételeit

37.562

e eFt-ban,

költségvetési kiadásait

37.562

e e Ft-ban

állapítja meg.(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti működési egyenlegét, hiányát 3.141 e Ft-ban         állapítja meg, melyet  előző évi költségvetési maradvány igénybevételével  finanszírozza.


(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát  - e Ft-ban        állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a finanszírozási bevétele összegét 4.446 e Ft-ban, finanszírozási kiadását 1.305 e Ft-ban állapítja meg.


2.§Porpác község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete 2. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A képviselő-testület a  működési bevételek összegét 13.538 e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét   19.578 e Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 4.446 e Ft-ban állapítja meg.”


3.§Porpác község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) „Az önkormányzat 2015. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

működési kiadások

16.679

e Ft

 ebből:       -  személyi juttatások

 6.337

e Ft

       -  munkáltatót terhelő járulékok

1.628

e Ft

       -  dologi kiadások

4.231

e Ft

       -  ellátottak juttatásai

                        1.527

e Ft

       -  egyéb működési kiadások

2.956

e Ft.”


4.§


(1) Porpác község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete 4. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

19.578

e Ft,


ebből:- beruházások előirányzata:

10.478

e Ft,

- felújítások előirányzata:

1.104

e Ft,

- egyéb felhalmozási kiadások:

7.996

e Ft.


(2) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében 2.785 e Ft általános tartalékot,  és 5.396 e Ft összegű felhalmozási céltartalékot állapít meg. „


5.§


Porpác község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete 1-6. mellékletei helyébe e rendelet 1-9. mellékletei,  a 8-9. melléklet helyébe e rendelet 10-11. mellékletei lépnek.


6.§.Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Porpác, 2016. február 9.
/ : Tóth Teodóra : /                                                                / : dr. Szijártó Valéria : /

     polgármester                                                                                jegyző


Kihirdetve: Porpác, 2016. február 10.
                                                                                              / : dr. Szijártó Valéria : /

                                                                                                          jegyző