Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 16

Porpác község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg


1.§.[1]


(1)[2] A képviselő-testület a 2016. évi költségvetése

költségvetési működési bevételeit

  19.962.043

 Ft-ban,

költségvetési működési kiadásait

 30.779.323

 Ft-ban,

működési egyenlegét

                 - 10.817.280

 Ft-ban,

költségvetési felhalmozási bevételeit

2.950.000

 Ft-ban,

költségvetési felhalmozási kiadásait

                    2.764.082

 Ft-ban,

felhalmozási egyenlegét

             - 1.437.909

    Ft-ban,

finanszírozási bevételeit

                  12.071.541

    Ft-ban,

finanszírozási kiadásait

              1.440.179

 Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét

             10.631.362

 Ft-ban,

költségvetési bevételeit

34.983.584

  Ft-ban,

költségvetési kiadásait

                  34.983.584

   Ft-ban

  állapítja meg.”


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti működési egyenlegét, hiányát 9.193.453 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét, hiányát 1.437.909 Ft-ban állapítja meg, melyeket 10.631.362 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével  fedez.


(3)  Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként részletezett összegeit a 2016. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete szerint határozza meg.”2.  Költségvetési bevételek


2.§


(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. melléklet alapján határozza meg.  A bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási ) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet szerint határozza meg.


(2)[3] A képviselő-testület a  működési bevételek összegét 19.962.043 Ft-ban,  a felhalmozási bevételek összegét 2.950.000 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 12.071.541 Ft-ban állapítja meg.

3. Költségvetési kiadások


3.§


(1)[4] Az önkormányzat 2016. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


működési kiadások

30.779.323

 Ft

 ebből:       -  személyi juttatások

 7.217.652

 Ft

       -  munkáltatót terhelő járulékok

1.678.021

 Ft

       -  dologi kiadások

9.776.132

 Ft

-  ellátottak juttatásai

1.432.200

 Ft

       -  egyéb működési kiadások

10.675.318

 Ft.
 A képviselő-testület az egyéb működési kiadások között nyilvántartott tartalék összegét 9.912.018 Ft-ban állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a 2016. évi  költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a  4. sz. melléklet, a  kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. sz. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az önkormányzat 2016. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat a 6. sz., az egyéb működési és felhalmozási kiadásait az   7. melléklet szerint állapítja meg.

4.§

(1)[5] Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

ebből:

1.437.909

 Ft


- beruházások előirányzata:

1.437.909

 Ft,- felújítások előirányzata:

-

 Ft,- egyéb felhalmozási kiadások:

    -

 Ft.


A felhalmozási kiadásokat kormányzati funkciónként részletezve a 14. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.


(2)  A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. (8. számú melléklet). Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik. A kezességvállalásból fennálló kötelezettségei nincsenek.

5.§


Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§


Az önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint állapítja meg.

7.§


Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, tartós és rövid távú megtakarításainak (lekötött betéteinek) állományát a 11. sz. melléklet szerint határozza meg.

8.§


Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a képviselő-testület a 12. sz. melléklet alapján állapítja meg.

4. Költségvetési létszámkeret


9.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 2 főben, a 2016. december 31-i tervezett záró létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 2 főben határozza meg.


(2) A képviselő-testület a létszámkeretet kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

5. Közvetett támogatások


10.§


A képviselő-testület a 2016. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 13. sz melléklet alapján hagyja jóvá.

6. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok


11.§


Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.

12.§


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet  13. §. (1) bekezdésében foglalt kivételekkel a képviselő-testület dönt.


(2) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben a valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

13.§


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 500 e Ft összeg erejéig.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 12. §. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

7.  A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok


14.§


(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.


(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

8. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok


15.§


(1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

- elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

- államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.


(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves- és az éves beszámoló keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

9. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei


16. §


A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következőkben állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek

b) készlet-és  tárgyi eszköz beszerzések

c)  szolgáltatások ellenértéke

d) kiküldetési kiadások

e) reprezentációs kiadások

f) magánszemélyektől kisösszegű vásárlások kifizetése

g) szociális juttatások, segélyek

h) állományba tartozók személyi kifizetései

i) állományba nem tartozók személyi kifizetései

10. Záró rendelkezések


17.§


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Porpác, 2016. február 9.
/ : Tóth Teodóra : /                                                                / : dr. Szijártó Valéria : /

     polgármester                                                                                jegyző


Kihirdetve: Porpác, 2016. február 10.

                                                                                              / : dr. Szijártó Valéria : /

                                                                                                          jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 13/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2016.11.30-tól

[2]

A rendelet szövegét az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2017.02.16-tól

[3]

A rendelet szövegét az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2017.02.16-tól

[4]

A rendelet szövegét az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. Hatályos: 2017.02.16-tól

[5]

A rendelet szövegét a 11/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. Hatályos: 2016.09.22-től