Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 23- 2016. 03. 23

Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő önkormányzati rendeletet alkotja.


1. § Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Mentes a magánszemély kommunális adója alól azon telek utáni magánszemély kommunális adója adóalanya, amelyen épület, épületrész található.”


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Az 1. § rendelkezéseit 2016. január 1-jét követően kell alkalmazni.


Porpác, 2016. március 21.

                       

   Tóth Teodóra                                                          Dr. Szijártó Valéria

                Polgármester                                                                   Jegyző


Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2016. március 22-én megtörtént.


Porpác, 2016. március 22.

                                                                      

                                                                                     Dr. Szijártó Valéria

Jegyző