Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 04. 28

Porpác község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


1.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót


14.614

e Ft

működési bevétellel,

12.749

e Ft

működési kiadással,

19.578

e Ft

felhalmozási bevétellel,

13.953

e Ft

felhalmozási kiadással

4.446

e Ft

finanszírozási bevétellel,

363

e Ft

finanszírozási kiadással,

állapítja meg.

Költségvetési bevételek


2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített


bevételi főösszegét

38.638

e Ft-ban,

 - ezen belül:

- működési bevételek összegét

14.614

e Ft-ban,


- felhalmozási bevételek összegét

19.578

e Ft-ban,


- finanszírozási bevételeket

4.446

e Ft-ban,

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a  bevételek és kiadások  mérlegét az 1. melléklet, a bevételek   forrásonkénti részletezését a 2. melléklet szerint határozza meg.


(3)  A teljesített bevételek kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási feladatok ) szerinti teljesülését a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


Költségvetési kiadások


3.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített


kiadási főösszegét

27.065

e Ft-ban,

 - ezen belül:

- működési kiadások összegét

12.749

e Ft-ban,


- felhalmozási kiadások összegét

- finanszírozási kiadás

13.953

363

e Ft-ban,

e Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését kormányzati funkciónként  és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4., a működési kiadások teljesítését a 5,   felhalmozási kiadások teljesítését   6., a kiadások kötelező, önként vállalt állami    ( államigazgatási ) feladatok szerinti teljesülését a 7. számú melléklet alapján határozza meg.


(3) Az egyéb  működési és felhalmozási kiadások 2015. évi alakulását feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat által teljesített 2015. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat jogcímenként a 9. melléklet szerint határozza meg.


(5)  A beruházási  kiadásokat a 10. mellékletben részletezetett jogcímenként 10.349 e Ft-ban, határozza meg.


(6) A felújítási kiadásokat a 11. melléklet szerinti jogcímenként 1.104 e Ft összegben állapítja meg.


4.§


A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12., a pénzeszközök alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.


     Az önkormányzat vagyona


5.§


(1) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. sz.  melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok - alapján 119.671 e Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 15. melléklet, a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát  a 16. melléklet határozza  meg.


6.§


 Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek, rövid lejáratú betéteinek 2015. december 31-i állományát és összetételét a 17. melléklet alapján állapítja meg.


Pénzmaradvány


7.§


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát 11.573 e Ft-ban, szabad maradványát 10.268 e Ft-ban a 18. melléklet szerint határozza meg. Eredmény kimutatását a 19. melléklet szerint határozza meg.


(2) A pénzmaradvány felhasználása a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.10.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.


Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei


8.§


Az önkormányzatnak  2015. december 31-én hitel, kötvény állománya, kezességvállalása nem volt.


Költségvetési létszámkeret


9.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített záró létszámát 1,5 főben, a 2015. évi átlagos statisztikai létszámot 3,5 főben állapítja meg a 20. melléklet szerint.


Egyéb rendelkezések


10.§

Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21. számú melléklet szerint határozza meg.


11.§

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2015. évi alakulását  a 22. melléklet szerint határozza meg.


12.§


Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 23. melléklet szerint állapítja meg.


Záró rendelkezések


13.§.


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Porpác, 2016. április 26.
/ : Tóth Teodóra : /                                                                / : dr. Szijártó Valéria : /

     polgármester                                                                                jegyző

Kihirdetve: Porpác, 2016. április 27.                                                                                              / : dr. Szijártó Valéria : /

                                                                                                          jegyző