Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 26- 2016. 05. 26

Porpác község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Porpác község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete 1. §.- a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.


(1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetése

költségvetési működési bevételeit

  17.842.764

 Ft-ban,

költségvetési működési kiadásait

 28.156.126

 Ft-ban,

működési egyenlegét

         -10.313.362

 Ft-ban,

költségvetési felhalmozási bevételeit

-

 Ft-ban,

költségvetési felhalmozási kiadásait

318.000

 Ft-ban,

felhalmozási egyenlegét

-318.000

Ft-ban,

finanszírozási bevételeit

                  11.573.000

  Ft-ban,

finanszírozási kiadásait

                941.638

 Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét

             10.631.362

 Ft-ban,

költségvetési bevételeit

29.415.764

 Ft-ban,

költségvetési kiadásait

29.415.764

Ft-ban

állapítja meg.(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti működési egyenlegét, hiányát 10.313.362 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét, hiányát 318.000 Ft-ban állapítja meg, melyeket a 10.631.362 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével  fedez.


(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként részletezett összegeit a 2016. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete szerint határozza meg.”


2.§


Porpác község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete 2. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A képviselő-testület a  működési bevételek összegét 17.842.764 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 11.573.000 Ft-ban állapítja meg.”


3.§


Porpác község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az önkormányzat 2016. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


működési kiadások

28.156.126

 Ft

 ebből:       - személyi juttatások

 6.719.350

 Ft

       - munkáltatót terhelő járulékok

1.740.789

 Ft

       - dologi kiadások

6.722.247

 Ft

- ellátottak juttatásai

1.713.000

 Ft

       - egyéb működési kiadások

11.260.740

Ft.
 

A képviselő-testület az egyéb működési kiadások között nyilvántartott tartalék összegét 10.471.740 Ft-ban állapítja meg."


4.§


Porpác község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete 1-7. mellékletei helyébe e rendelet 1-7. mellékletei,  a 9-10. melléklet helyébe e rendelet 8-9. mellékletei lépnek.


5.§


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Porpác, 2016. május 24.
/ : Tóth Teodóra : /                                                                / : dr. Szijártó Valéria : /

     polgármester                                                                                jegyzőKihirdetve: Porpác, 2016. május 25.                                                                                              / : dr. Szijártó Valéria : /

                                                                                                          jegyző