Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről szóló 5/2019. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 21- 2021. 12. 22

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről szóló 5/2019. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.21.

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi közművelődésről szóló 5/2019. (V.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése körében az alábbi szolgáltatásokat biztosítja különösen:

a) Helyszín biztosítása a településen működő egyesület és művelődő közösségek számára foglalkozásaik, rendezvényeik megtartásához.

b) Bemutatkozási lehetőség biztosítása a településen működő művelődő közösségek számára:

ba) a település rendezvényein, kulturális és szabadidős programok keretében;

bb) kiállítások, bemutatók rendezésével.

c) Művelődő közösségek tapasztalatszerzésének, szakmai fejlődésének támogatása más településen működő művelődő közösségekkel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás ösztönzésével, előadások szervezésével.

d) Ünnepek kultúrájának gondozása foglalkozások szervezésével, helyi hagyományok felelevenítésével, és művelődő közösségek ezirányú tevékenységének támogatása útján.

(2) A településen működő civil szervezetek vezetőinek részvételével a polgármester évente civil fórumot szervez. A civil fórum a résztvevők számára lehetőséget biztosít arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megtegyék, és bemutassák, értékeljék az általuk képviselt szervezet éves tevékenységét.”

2. § A helyi közművelődésről szóló Ör. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § A közösségi színtér kedden 12-16 óráig, pénteken 15-19 óráig, szombaton 8-12 óráig tart nyitva, továbbá a rendezvények ideje alatt.”

3. § Hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló Ör.

a) 1. alcím címe,

b) 2. alcím címe,

c) 6. §-a.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.