Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 01. 01

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

2023.01.01.

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek

1. § A rendelet hatálya a 2. §-ban meghatározott területre terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét a Porpác 86 helyrajzi számú, Római Katolikus Egyházközség tulajdonában álló temető (a továbbiakban: köztemető) tulajdonosával kötött megállapodás alapján teljesíti, ezáltal gondoskodik a tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás mindenkit megillető jogának biztosításáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti köztemető üzemeltetője a Sárvár Szent Miklós Plébánia belső egyházi jogi személy (a továbbiakban: üzemeltető).

(3) Lezárt temető az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében álló 05 hrsz-ú köztemető.

3. § (1) A köztemető rendeltetésszerű használatához az önkormányzat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet szerint biztosítja:

a) a köztemetőhöz vezető utat

b) gépkocsi parkolásra a várakozóhelyet,

c) a köztemető bekerítését,

d) a köztemetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtését, elhelyezését és kezelését,

e) vízvételi helyet,

(2) A köztemető rendeltetésszerű használatához az üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet szerint biztosítja a külső ravatalozásra is alkalmas és akadálymentesen megközelíthető ravatalozót.

2. A köztemető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

4. § (1) A köztemető nyitvatartása:

a) április 1. és október 29. között: 06.00 – 21.00 óráig,

b) október 30. és november 3. között 07.00 – 22.00 óráig

c) november 4. és március 31. között: 07.00 – 19.00 óráig.

(2) A köztemetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.

(3) 14 éven aluli személy a köztemetőben felnőtt felügyeletet nélkül nem tartózkodhat.

5. § (1) A ravatalozó ingyenesen vehető igénybe.

(2) A ravatalozó nyitásáról, zárásáról és takarításáról az önkormányzat gondoskodik.

(3) A temetés időpontját (nap, óra) az eltemettető és a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozások kötelesek az üzemeltetőnek a temetés előtt legalább 2 nappal bejelenteni.

(4) A temetkezési szolgáltatásokat erre engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók láthatják el.

6. § (1) A köztemetőben tilos minden olyan tevékenység, amely a kegyeleti érzéseket, a szertartások rendjét sérti, vagy a látogatókat megbotránkoztatja.

(2) A köztemető területén avar és elszáradt virágmaradvány égetése tilos.

(3) A tűzveszély megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtenni, aki kegyeleti gyertyákat vagy mécseseket gyújtott.

(4) A köztemető területén a temetőlátogatók részéről csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk, sírlámpák, virágok és cserepes növények helyezhetőek el.

(5) A sírhelyek mellé ülőpadot elhelyezni a sírhely környezetétől függően, csak az üzemeltető előzetes hozzájárulásával lehet.

(6) Tilos a temetési helyeket, a temető fáit, bokrait, a temető épületeit megrongálni vagy beszennyezni.

(7) A temetési helyekre elhelyezett tárgyakért az önkormányzat és az üzemeltető felelősséggel nem tartozik.

(8) A vízvételi helyről csak a temetési helyek gondozásához használható víz.

(9) A köztemető területén gépjárművel – halottszállítás, a fogyatékosságuk vagy betegségük miatt mozgásukban korlátozott személy szállítása és sírkő készítése, szállítása kivételével -, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral közlekedni tilos.

(10) Állatokat – vakvezető, segítő és rendőrségi kutya kivételével - a köztemető területére bevinni tilos.

3. A temetési hely gazdálkodás szabályai

7. § (1) A temetési helyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban az üzemeltető jelöli ki. Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a köztemetőben temetési hely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell eltemetni.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamának lejártakor az üzemeltető a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a lejárt sírhely megjelölésével vagy felhívás útján értesíti.

(3) Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosult a sírhely újraváltását nem vállalja, vagy a felhívásra a meghatározott időn belül nem válaszol, az üzemeltető elrendelheti:

a) a síremlék, sírbolt elbontását,

b) exhumálás esetén a maradványok, hamvak közös sírba való elhelyezését,

c) a sírhely hasznosítását.

(4) Az elhunyt temetőben történő eltemetését, elhelyezését az utolsó bejelentett lakóhely figyelembevételével kell biztosítani.

4. A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai

8. § A temetési hely lehet

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely,

9. § (1) A sírhelyek méretei:

a) egyes sírhely 210 cm hosszú, 90 cm széles

b) kettes sírhely 210 cm hosszú, 180 cm széles

(2) A temetési helyek egymástól való távolsága 60 cm.

(3) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek, síremlékek legnagyobb mérete a sírhely méretét nem haladhatja meg.

10. § (1) A köztemetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(2) A köztemetőben a temetési helyek gondozásáról, gyomtalanításáról, a sírhely állagának megóvásáról, karbantartásáról, helyreállításáról a temetési hely felett rendelkező személy köteles gondoskodni.

(3) A sírjeleket, kegyeleti tárgyakat a sírhelyen úgy kell elhelyezni, hogy azok a sírhely határán túl ne terjedjenek, a szomszédos sírhelyek látogatóit ne zavarják.

(4) A temetési helyen olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során a gyökérzete a szomszédos temetési helyek és a sírhelysorok közötti utak vagy más temetői létesítmény (különösen a kerítés, ravatalozó épülete, vízvezeték) állapotát, állagát nem veszélyezteti, és növekedése során a temetési hely alapterületét nem haladja meg, továbbá kifejlett állapotban sem éri el a 1 méteres magasságot.

(5) A köztemetőben a hulladékot az e célra kijelölt hulladékgyűjtő konténerben lehet elhelyezni, egyéb zöld hulladék, háztartási hulladék, építési törmelék lerakása szigorúan tilos.

(6) A köztemetőben a kegyeleti tárgyakat, sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(7) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között időlegesen sem tárolható.

(8) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.

5. A temetési szolgáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

11. § (1) A köztemetőben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - az üzemeltetőnél legkésőbb a munkavégzés megkezdését megelőző munkanapon be kell jelenteni, megjelölve a munkálatok kezdésének időpontját és várható időtartamát.

(2) A bejelentésben foglaltakat és azok végrehajtását az önkormányzat valamint az üzemeltető ellenőrizheti. A munkavégzés során a szomszédos sírok sértetlenségét biztosítani kell.

(3) Vállalkozók – a temetési szolgáltatást végzők kivételével – a köztemetőben csak munkanapokon és szombaton végezhetnek munkát.

(4) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.

(5) Temetési hely, sírbolt felnyitását az üzemeltetőnél legkésőbb a felnyitást megelőző 3 nappal be kell jelenteni, a sírhelytábla, temetési hely és a temetési helyen feltüntetett adatok megjelölésével.

(6) Exhumálás, hamvak kivétele céljából történő felnyitást legalább 12 nappal korábban kell az üzemeltetőnek bejelenteni, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely és a temetési helyen feltüntetett adatok megjelölésével.

6. A kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díja, a temetőfenntartási hozzájárulás díja, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díja

12. § A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama egységesen a temetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év.

13. § (1) A sírhelyek megváltásáért és újraváltásáért díj nem kerül megállapításra.

(2) A temetőbe történő behajtással kapcsolatos díj, temetőfenntartási hozzájárulással kapcsolatos díj, valamint a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos díj nem kerül megállapításra.

7. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.