Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

2023.01.01.

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Porpác Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) az általa szervezett és fenntartott, a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást Porpác község teljes közigazgatási területén, mint közszolgáltatással ellátott terület határain belül e rendelet előírásai szerint biztosítja.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) egyedi zárt szennyvíztároló: a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 9. pontja szerinti fogalom;

b) háztartási szennyvíz: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja szerinti fogalom;

c) ingatlantulajdonos: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/B. §-a szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

d) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: Vgtv. 1. melléklet 37. pontja szerinti fogalom.

3. § (1) A közszolgáltatás tartalma a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

a) egyedi zárt szennyvíztárolóból történő begyűjtését,

b) hatósági engedéllyel rendelkező közúti járművel történő elszállítását és

c) kijelölt ártalmatlanító átadási helyen történő elhelyezését

jelenti.

(2) A közszolgáltatás megszervezéséről és fenntartásáról az önkormányzat a közszolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik.

4. § (1) Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátását Szabó Norbert egyéni vállalkozóval, mint közszolgáltatóval (székhely: 9633 Simaság, Deák Ferenc utca 11., a továbbiakban: közszolgáltató) kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

(2) Az összegyűjtött szennyvíz a VASIVÍZ ZRt. szombathelyi szennyvíztisztító telepén, mint ártalmatlanító helyen kerül elhelyezésre.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatást Porpác község teljes közigazgatási területén ellátja.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltató a közszolgáltatást 2027. december 31-ig látja el.

2. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja és időtartama, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

5. § A közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés jogszabályban meghatározottakon túl tartalmazza

a) a szerződő felek megnevezését, székhelyét, nyilvántartási számát és adószámát,

b) a közszolgáltatás időtartamát,

c) a felek jogait és kötelezettségeit, együttműködésük módját,

d) a közszolgáltatás ellátásának igazolási és ellenőrzési módját.

6. § (1) A közszolgáltató

a) a közszolgáltatás igénybevételének módját,

b) elérhetőségeit,

c) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti ügyfélszolgálata működési rendjét, félfogadási idejét, valamint

d) a közszolgáltatási díjat

tartalmazó tájékoztatót köteles az önkormányzat részére megküldeni, amelyet az önkormányzat a helyben szokásos módon közzétesz.

(2) A közszolgáltató az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott adatokban bekövetkezett változásról, legkésőbb 8 nappal a változást megelőzően, módosított tartalmú tájékoztató megküldésével értesíti az önkormányzatot.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az ingatlantulajdonos természetes személyazonosító- és lakcím adatait kizárólag a közszolgáltatás ellátásához és az ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli.

(4) A közszolgáltató köteles a szennyvíz eredetét igazolni és az erre vonatkozó iratokat öt évig megőrizni.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint haladéktalanul saját költségén köteles gondoskodni.

(6) A háztartási szennyvíz elhelyező telepre történő biztonságos beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep üzemeltetőjével igazoltatni kell.

7. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett a Porpác község közigazgatási területén fekvő ingatlan tulajdonosa, akinek az ingatlanán közüzemi csatornahálózatba vagy külön jogszabályban meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelő vagy -tisztító berendezésbe, létesítménybe nem vezetett háztartási szennyvíz keletkezik.

(2) Az ingatlantulajdonos a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást az egyedi zárt szennyvíztároló telítődésének gyakorisága szerint köteles igénybe venni.

(3) Mentesül a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség alól az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanán ivóvízfogyasztás nem volt, és ennek tényét a közszolgáltató részére igazolható módon bejelenti. Ez a rendelkezés az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra is alkalmazandó.

8. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéig köteles gondoskodni az ingatlanán keletkezett háztartási szennyvíz zárt rendszerű gyűjtéséről.

(2) Tilos a háztartási szennyvíz gyűjtését szolgáló közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot vagy egyéb olyan anyagot, tárgyat elhelyezni, amely a szennyvíz begyűjtését, az azt végző vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvízbefogadó létesítmény rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát sérti vagy veszélyezteti.

(3) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett háztartási szennyvizet kizárólag a közszolgáltatónak adhatja át.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzését tűrni. E körben köteles különösen

a) a közszolgáltatót az ingatlanára beengedni,

b) a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára biztosítani.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás igénybevételét igazoló, a közszolgáltató által kiállított számlát öt évig megőrizni.

(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevétele során köteles a 6. § (3) bekezdés szerinti adatait a közszolgáltatónak megadni.

9. § (1) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.

(2) A közszolgáltatást az ingatlantulajdonos rendeli meg a közszolgáltatótól. A közszolgáltató a megrendeléstől számított két munkanapon belül, az ingatlantulajdonossal a megrendeléskor egyeztetett időpontban begyűjti és elszállítja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás elvégzését nem tagadhatja meg, kivéve ha

a) az elszállítandó szennyvíz nem háztartási szennyvíznek minősül, vagy

b) a közszolgáltatás teljesítését az ingatlantulajdonos megakadályozza.

(4) A közszolgáltatás elvégzését az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által kiállított számlán aláírásával igazolja.

3. Az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség

10. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles díjat fizetni a szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért.

(2) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által fizetendő egytényezős - a Vgtv. 44/D. § (8) bekezdésén alapuló díjkompenzáció nélküli - egységnyi díjat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(4) Az ingatlantulajdonos a díjat a közszolgáltató részére – a közszolgáltató által kiállított számla ellenében – a szolgáltatás elvégzését követően, a közszolgáltató által kiállított számla alapján a közszolgáltatónak fizeti meg.

(5) A közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó közszolgáltatási díj felülvizsgálatát kezdeményezheti a tárgyévet megelőző év szeptember 15. napjáig, a költségelemzés alapján készített díjkalkulációjának az önkormányzat részére történő megküldésével.

11. § Az önkormányzat díjkedvezményt és díjmentességet nem állapít meg.

4. Záró rendelkezések

12. § Hatályát veszti A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet.

13. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési és szállítási költsége
Nettó 1.470 Ft/m3, mely összeg tartalmazza az ártalmatlanítás díját is.