Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 07- 2022. 05. 07

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.07.

Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A rendkívüli települési támogatás megállapításánál figyelembe vehető, az egy főre számított havi családi jövedelemhatár – a 9. § (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem haladhatja meg a 80000 forintot, egyedülélő esetén a 85000 forintot.

(3) A rendkívüli települési támogatást a rászorultsághoz igazodóan esetenként – a 9. § (6) bekezdésben foglaltak kivételével – legfeljebb 20000 forintig terjedő összegben lehet megállapítani. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítható rendkívüli települési támogatás összege 40000 forint.”

2. § A szociális ellátásokról szóló Ör.

a) 3. § (5) bekezdésében a „65000” szövegrész helyébe a „100000” szöveg,

b) 9. § (4) bekezdés záró szövegrészében a „180000” szövegrész helyébe a „250000” szöveg,

c) 9. § (6) bekezdésében a „10000” szövegrész helyébe a „20000” szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében a „40000” szövegrész helyébe a „65000” szöveg,

e) 12. § (1) bekezdésében a „180000” szövegrész helyébe a „250000” szöveg,

f) 12. § (2) bekezdésében a „10000” szövegrész helyébe a „15000” szöveg,

g) 14. § (2) bekezdésében a „60000” szövegrész helyébe a „70000” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.