Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.18.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01- 2022. 11. 01

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.18.) számú rendeletének módosításáról

2022.11.01.

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

7. melléklet
Az önkormányzat által nyújtott szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díja

1. szociális étkeztetést igénybe vevők részére megállapított intézményi térítési díj:

(Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény figyelembe vételével)

A

B

1

Étkeztetés intézményi térítési díja
(Ft/ ellátási nap)

614

2

A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( Szt. ) 116. § (1) bekezdés szerint számított jövedelem Szt. 116. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott %-os mértékét.
A személyi térítési díj megállapításánál a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 3. § (1), (4) bekezdését, valamint 6. § -át is figyelembe kell venni. A szolgáltatásért fizetendő térítési díj a mindenkor hatályos ÁFA összegét nem tartalmazza.