Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 11

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.11.

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a) költségvetési működési bevételeit: 32.024.858 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait: 43.572.311 Ft-ban,

c) működési egyenlegét: -11.547.453 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit: 12.000.000 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait: 101.161.655 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét: -89.161.655 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit: 126.441.717 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait: 827.468 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit: 170.466.575 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait: 145.561.434 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. melléklet szerint határozza meg.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített bevételi főösszegét 170.466.575 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételek összegét: 32.024.858 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételek összegét: 12.000.000 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételeket: 126.441.717 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a bevételek forrásonkénti részletezését a 2. mellékletben, a teljesített bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) szerinti teljesülését a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített kiadási főösszegét 145.561.434 Ft-ban, ezen belül:

a) működési kiadások összegét: 43.572.311 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadások összegét: 101.161.655 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásokat: 827.468 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4. melléklet, a működési kiadások teljesítését az 5. melléklet, felhalmozási kiadások teljesítését a 6. melléklet, a kiadások kötelező, önként vállalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését a 7. melléklet alapján határozza meg.

(3) Az egyéb működési és felhalmozási kiadások 2022. évi alakulását feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által teljesített 2022. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat jogcímenként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(5) A beruházási kiadásokat a 10. mellékletben részletezett jogcímenként 65.995.855 Ft-ban határozza meg.

(6) A felújítási kiadásokat a 11. melléklet részletezi jogcímenként, 35.165.290 Ft-ban határozza meg.

4. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12. melléklet, a pénzeszközök alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat vagyona

5. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok - alapján 341.065.207 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi vagyon kimutatását a 15. melléklet, a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát a 16. melléklet határozza meg.

6. § Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek, rövid lejáratú betétjeinek 2022. december 31-i állományát és összetételét a 17. melléklet alapján állapítja meg.

Költségvetési maradvány

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát 24.905.141 Ft-ban, szabad maradványát 23.854.793 Ft-ban a 18. melléklet szerint határozza meg. Eredmény kimutatását a 19. melléklet szerint határozza meg.

(2) A pénzmaradvány felhasználása a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.15.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.

Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei

8. § Az önkormányzatnak 2022. december 31-én hitel, kötvény állománya, kezességvállalása nem volt.

Költségvetési létszámkeret

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített záró létszámát 2 főben, a 2022. évi átlagos statisztikai létszámot 3 főben állapítja meg a 20. melléklet szerint.

Egyéb rendelkezések

10. § Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21. melléklet szerint határozza meg.

11. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2022. évi alakulását a 22. melléklet szerint határozza meg.

12. § Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 23. melléklet szerint állapítja meg.

13. § Az önkormányzat 2022. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 24. melléklet szerint állapítja meg.

14. § Az önkormányzat 2022. évi Tájékoztató adatok a 25. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

15. § Az önkormányzat 2022. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 26. melléklet szerint állapítja meg.

16. § Az önkormányzat 2022. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 27. melléklet szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.