Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 11- 2023. 05. 12

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.11.

Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás mértéke 27000 forint.”

(2) A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A megállapított időskorúak pénzbeli támogatás kérelemre legfeljebb évi két alkalommal is folyósítható. Ebben az esetben a támogatás folyósítására első alkalommal 12000 forint összegben a tárgyév október 11. napjáig, a második alkalommal 15000 forint összegben a tárgyév december 4. napjáig kerül sor.”

2. § A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet

a) 9. § (4) bekezdés záró szövegrészében a „250000” szövegrész helyébe a „280000” szöveg,

b) 10. § (2) bekezdésében a „250000” szövegrész helyébe a „350000” szöveg,

c) 12. § (1) bekezdésében a „250000” szövegrész helyébe a „280000” szöveg,

d) 12. § (2) bekezdésében a „15000” szövegrész helyébe a „20000” szöveg,

e) 13. § (1) bekezdésében a „200000” szövegrész helyébe a „220000” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.