Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2021. 12. 21
az önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a meghatározza a helyi önkormányzatok átmeneti gazdálkodásának szabályait. A 25. § (1) bekezdése szerint „ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.”
A rendelet-alkotással a képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és kiadásait fedezhesse. Az önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetben részletesen meghatározásra kerültek azok a szabályok, keretek, amelyek között a kiemelt működési célú kiadásokra, a felhalmozási, beruházási, felújítási feladatokra kötelezettségek vállalhatók, illetve kifizetések teljesíthetők, valamint az e kiadások teljesítésének fedezetére szolgáló bevételek.
A bevételek beszedésére, illetve kiadások teljesítésére szóló felhatalmazás - az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatálya - 2022. január 1-jétől a község 2022. évi költségvetési rendelete hatálybalépésének napjáig szól. Az átmeneti időszak alatt teljesített bevételek és kiadások az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe beépülnek.
Porpác Község Önkormányzatának 2022. év eleji, átmeneti időszak alatti folyamatos működésének biztosítása érdekében terjesztjük a Képviselő-testület elé az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet.
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz
1. § - hoz
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben a képviselő-testület felhatalmazást ad arra a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit beszedhesse, és folyamatos működéséhez szükséges kiadásokat fedezhesse.
1. § - hoz
Az átmeneti gazdálkodás időszakára vonatkozóan a rendelet meghatározza a működési kiadások teljesítésére vonatkozó cselekvési keretet, amely kiterjed az önkormányzatra, tartalmazza azokat a felhatalmazásokat, melyek szükségesek a költségvetési rendelet elfogadásáig a folyamatos működéshez.
1. § - hoz
Fejlesztések és felújítások tekintetében új feladatok vállalására csak e rendeletben meghatározott esetekben kerülhet sor. Az előző évi költségvetés terhére vállalt, a következő évre áthúzódó saját vagy pályázati forrásokkal fedezett kötelezettségek teljesítésére felhatalmazást ad a polgármester részére. Megfogalmazza az újonnan induló beruházások és felújítások esetében azokat a kivételeket, amelyre kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.
1. § - hoz
Felhatalmazást ad a polgármesternek a folyamatos községüzemeltetési és eredményes beszerzési és közbeszerzési szerződések megkötésére.
5. – 6. § - hoz
Az átmeneti gazdálkodás időszakára vonatkozóan a rendelet meghatározza a kiadások teljesítéséhez rendelkezésre álló forrásokat, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek a bevételek beszedésére.
7. § - hoz
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megfogalmazza, hogy a gazdálkodás rendjére vonatkozóan a 2021. évi költségvetési rendeletben elfogadott szabályok érvényesek.
8. § - hoz
A rendeletet 2022. január 1-jétől az új költségvetési rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.
9. § - hoz
A költségvetési rendeletet az átmeneti gazdálkodás alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésével kell elfogadni.
Várható hatások
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk:
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatással nem bír, mivel a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásának szabályaira vonatkozik.
2. Környezeti, egészségi következmények:
A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése teszi indokolttá.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.