Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi közművelődésről szóló 5/2019. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 21
a helyi közművelődésről szóló 5/2019. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 83/A. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.
Porpác Község Önkormányzata 2019 májusában fogadta el a helyi közművelődésről szóló 5/2019. (V.9.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.).
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései szerint a jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie, továbbá a jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedjen a jogrendszer egységébe, megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. A jogszabályok megalkotásakor továbbá biztosítani kell, hogy a jogszabály ne tartalmazzon indokolatlanul olyan rendelkezést, amely a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül szükséges, normatív tartalommal nem rendelkezik. Fentiekre tekintettel az Ör. felülvizsgálata megtörtént, amely alapján indokolt annak technikai deregulációja.
A Kult. tv. 76. § (4) bekezdése alapján minden települési önkormányzatnak kötelező feladata a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. A Kult. tv. fent hivatkozott 83/A. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati rendeletben szabályozni szükséges a közművelődési alapszolgáltatások körét. Bár az Ör. szabályozása megfelel a törvényi előírásoknak, az állampolgárok pontosabb, egyértelműbb tájékoztatása érdekében az Ör. 3. §-ában nevesíteni szükséges a konkrét közművelődési alapszolgáltatási feladatokat.
A Kult.tv. 76. § (4) bekezdés c) pontja szerint kötelezően ellátandó alapszolgáltatási feladat fórum szervezése, ezért az Ör. 4. § (1) bekezdésének kiegészítése szükséges a fórum megtartásával.
A Kult. tv. 83/A. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati rendeletben szabályozni szükséges többek között a feladatellátás mértékét is. A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 12. § (2) bekezdésének előírásával összhangban az Ör-ben rögzíteni kell, hogy ténylegesen a hét hány napján, hány órában tart nyitva a közösségi színtér.
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz
Az 1. § az Ör. 3. §-ának kiegészítéséről rendelkezik.
Az 2. § az Ör. kiegészítéséről rendelkezik.
A 3. § az Ör. szövegcserés módosításáról rendelkezik.
Az 4. § a hatályukat vesztő rendelkezéseket sorolja fel.
A 5. § az Ör. hatálybalépéséről rendelkezik.
Várható hatások:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A módosító rendeletnek az eredeti szabályozáshoz képest jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.
Környezeti és egészségi következmények:
Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A módosító rendelet az eredeti szabályozáshoz képest nem jelent adminisztrációs többletterhet.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései szerint a jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. A Kult. tv. 83/A. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati rendeletben szabályozni szükséges a közművelődési alapszolgáltatások körét, a törvényben meghatározottak szerint.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A módosító rendelet az eredeti szabályozáshoz képest többletterhet nem jelent, a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.