Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a településkép védelméről szóló 15/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet és ehhez kapcsolódóan az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01
a településkép védelméről szóló 15/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet és ehhez kapcsolódóan az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A 2021. évi XXXIX. törvény rendelkezett a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról, mely szerint a településképi vélemény kiadása, a településképi bejelentési eljárás lefolytatása és a településképi kötelezési eljárás lefolytatása az önkormányzat hatáskörébe került. Az említett hatásköröket a képviselő-testület a településképi rendeletben ruházhatja át, melyről 2021. október 31-ig kell gondoskodni. Fenti hatásköröket ezidáig is a polgármester gyakorolta, így a rendelet módosítás e tárgyban a korábbi szabályozástól nem tér el, ugyanakkor a szabályozás szövegének pontosítása, az átruházás jogi aktusának a Tkr. szövegéből való egyértelműbb következése révén a normavilágosság követelménye jobban érvényre jut, a szabályozás lényege, mindenki számára egyértelműbb, közérthetőbb lesz.
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1. melléklethez
Az 1. § kiegészítő módosító rendelkezést tartalmaz. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2021. június 30-ig hatályos rendelkezési szerint a településkép-érvényesítési eszközök hatásköreinek címzettje közvetlenül a polgármester volt, ennek megfelelően a Tkr. 19. § (1) bekezdésében a településképi vélemény kiadására, a 20. § (1) bekezdésében a településképi bejelentési eljárás lefolytatására és a 22. §-ában a településképi kötelezésre való jogosultként a polgármester lett nevesítve (de nem mint átruházott önkormányzati hatáskör címzettje, hanem a Tktv. által hatáskörrel felruházott szerv). A Tktv. 2021. július 1-étől hatályos rendelkezései szerint fenti hatáskörök címzettje az önkormányzat. A módosult Tktv. 8/A. § szerint: „A képviselő-testület a 8. §-ban foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket a 2. § (2) bekezdése szerinti településképi rendeletben ruházhatja át.” Az 1. § a hatáskör átruházására tartalmaz kiegészítő rendelkezést, mely összhangban van a TKR eddigi szabályaival, de az átruházás jogi aktusának a Tkr. szövegéből való egyértelműbb következése révén a normavilágosság követelményének jobb érvényre jutását, a szabályozás lényegének, mindenki számára történő közérthetőségének elősegítését szolgálja.
A 2. § az SZMSZ 1. mellékletének módosulásáról rendelkezik a településkép-érvényesítési eszközökkel összefüggő hatáskör átruházásokra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítés révén.
Az 3. § a rendelet hatályba lépéséről
A 4. § átmeneti szabályozásról rendelkezik.
Várható hatások
1. Társadalmi hatások
A módosítás elfogadásával megteremtésre kerül a településkép változását, módosulását vagy éppen megőrzését szolgáló helyi szabályrendszer, mely megfelelő jogi környezetet biztosít a város területén a természetes és a jogi személyek, tervezők, jogalkalmazók számára.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet módosítása hozzájárulhat az épített környezet minőségi alakításához.
3. Környezeti és egészségügyi hatások
A rendelet elfogadásának nincs egészségkárosító hatása. Az épített környezet védelme pedig mind az egyéni, mind a közösségi érdekeket szolgálja.
4.Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet a településképi eljárásokkal kapcsolatosan adminisztratív – de az elérendő célokhoz viszonyítva nem aránytalan – terhet jelent mind a tervezők, építtetők, mind az önkormányzat részére.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Porpác, 2021. november 26.
Schimmerné Schweiger Katalin
alpolgármester