Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 01. 01

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
Általános indokolás
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében „A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között
a) rendeletet alkot;”
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerint „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:…
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, …);…”
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 41. § (3) bekezdése az önkormányzati rendeletalkotás kapcsán az alábbi szabályozási tárgyköröket nevesíti:
A települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg – a köztemetőre vonatkozóan – különösen
a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi tárgyi és infrastrukturális feltételeket;
b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait;
c) a temetési hely gazdálkodási szabályait;
d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait;
e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját;
f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
Porpác község közigazgatási területén a temetkezést jelenleg nem szabályozza önkormányzati rendelet. A hivatkozott jogalkotási felhatalmazás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (8) bekezdésére tekintettel egyben jogalkotási kötelezettséget is jelent („A felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, kivéve, ha a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más következik.”), melyet a Vas Megyei Kormányhivatal 2022. október 21. napján kelt felhívásában is jelzett és indítványozta, hogy a Képviselő-testület a jogalkotási kötelezettségének 2022. december 16. napjáig tegyen eleget.
Az Ör. megalkotásának a célja, hogy az önkormányzat a Római Katolikus Egyházközség (tulajdonosi joggyakorló: Szombathelyi Egyházmegye, Sárvár Szent Miklós Plébánia belső egyházi jogi személy, a továbbiakban: Tulajdonos) tulajdonában és üzemeltetésében álló, Porpác, 86 helyrajzi számú temetőre (a továbbiakban: köztemető) vonatkozóan rendeleti szabályozással helyi szinten gondoskodjon a tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás mindenkit megillető jogának biztosításáról.
Az Ör. a szabályozási tárgyköröket a Tv. önkormányzati rendeletalkotásra felhatalmazó rendelkezéseinek megfelelő (sor)rendben, illetve a közszolgáltatás ellátásához szükséges helyi szabályokat maradéktalanul tartalmazza.
Az Ör. a gyakorlatban eddig is alkalmazott szokásokon, szabályokon nem változtat, csak a jogalkotási kötelezettségének eleget téve azokat önkormányzati rendeletben is megjeleníti.
Ehhez kapcsolódik, hogy az Ör. a temetkezéshez kapcsolódóan a továbbiakban sem határoz meg sírhelydíjakat és temetőüzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos díjakat, temető területére történő behajtással kapcsolatos díjat sem vezet be.
A Tv. 40. § (5) bekezdése alapján „A települési önkormányzat képviselő-testülete, fővárosban a közgyűlés a díj megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét.” Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezete a rendelettervezetet nem kifogásolta.
Részletes indokolás
Az 1–14. §-hoz
1. alcím: A temető rendeltetésszerű használatához szükséges helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek (a Tv. 41. § (3) bekezdés a) pontja szerinti szabályozási tárgykör)
Az 1. § meghatározza a rendelet területi hatályát.
A 2. § meghatározza deklarálja az Önkormányzat szabályozási tárgykörrel kapcsolatos általános feladatát, valamint a köztemetők tulajdonosainak, üzemeltetőjének személyét rögzíti.
A 3. § A köztemető rendeltetésszerű használatához biztosított minimális infrastruktúrát határozza meg.
2. alcím: A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szablyai (a Tv. 41. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szabályozási tárgykör)
A 4. § a köztemető nyitvatartását szabályozza.
Az 5. a ravatalozó használatára, a temetések időpontjára, a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó szabályokat tartalmazza.
A 6. § köztemetőben követendő magatartási szabályokat rögzíti.
3. alcím: A temetési hely gazdálkodási szabályai (a Tv. 41. § (3) bekezdés c) pontja szerinti szabályozási tárgykör)
A 7. § a sírhelytáblák és temetési helyek kijelölésének, illetve utóbbi igénybe vételének és a temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltásának szabályait tartalmazza.
4. alcím: A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai (a Tv. 41. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szabályozási tárgykör)
A 8. § a temetési helyek típusait határozza meg.
A 9. § a sírhelyek méreteire vonatkozó rendelkezéseket és a sírhelyek kialakításának alapvető szabályait rögzíti.
A 10. § a temetési hely felett rendelkezni jogosult által követendő magatartási szabályokat és az általa végezhető munkákat rögzíti.
5. alcím: A temetési szolgáltatás, a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje (a Tv. 41. § (3) bekezdés f) pontja szerinti szabályozási tárgykör)
A 11. § a temetkezési szolgáltatókra és a temetkezési vállalkozókra vonatkozó előírásokat tartalmaz.
6. alcím: A kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díja, a temetőfenntartási hozzájárulás díja, a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díja (a Tv. 41. § (3) bekezdés e) pontja szerinti szabályozási tárgykör)
A 12. § a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát rögzíti. A 27. § a temetkezési vállalkozókra vonatkozó előírásokat tartalmaz.
A 13. § rögzíti, hogy a temetési helyért az 1. melléklet szerinti díjat kell fizetni, továbbá azt, hogy a temetőbe történő behajtással kapcsolatos díj, temetőfenntartási hozzájárulással kapcsolatos díj, valamint a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos díj nem kerül megállapításra.
7. alcím: Záró rendelkezések
A 14. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Az 1. melléklet a temetési helyekért fizetendő díjakat tartalmazza.
Várható hatások
A temetők és a temetkezés alapvető szabályait a Tv. és kormányrendeleti, miniszteri rendeleti szintű jogszabályok határozzák meg.
Az önkormányzat számára adott jogalkotói felhatalmazás keretei között megalkotásra kerülő önkormányzati rendelet – a Tv. és a szakági jogszabályok fogalmi rendszerét és a felhatalmazó rendelkezések logikai sorrendjét használva – szabályozza a temetkezéssel kapcsolatos életviszonyokat, melynek keretében helyi szinten gondoskodik a tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás mindenkit megillető jogának biztosításáról.
Az egyházi tulajdonú és üzemeltetésű köztemető vonatkozásában nem határoz meg sírhelydíjakat és temetőüzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos díjakat, temető területére történő behajtással kapcsolatos díjat sem vezet be.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.