Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2023. 01. 01

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerint „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:…
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;…”
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdése értelmében „A települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni:…
d) a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.”
Porpác község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást jelenleg Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: hatályos Ör.) szabályozza.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kapcsán a Vgtv. rendelkezései az irányadók. A Vgtv 45. § (6) bekezdése szerint: „Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy a törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza.”
A Vgtv. 44/C. § (2) bekezdése az önkormányzati rendeletalkotás kapcsán az alábbi szabályozási tárgyköröket nevesíti:
(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit;
e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit;
f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
A hatályos Ör. a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdése szerinti szabályozási tárgyköröket nem a Vgtv. önkormányzati rendeletalkotásra felhatalmazó rendelkezéseinek megfelelő (sor)rendben tartalmazza. A hatályos Ör. a közszolgáltatás ellátásához szükséges helyi szabályokat maradéktalanul tartalmazza, de nem korszerű rendelet. A normavilágosság követelménye alapján különösen fontos, hogy a helyi rendelet szabályai mindenki számára világos, a jogalkalmazás során felismerhető normatartalmat hordozzon, a szabályozás tartalmán túl a szabályozás szerkezeti felépítése is illeszkedjen a törvényi rendelkezésekhez, ezzel is elősegítve a törvényi, kormányrendeleti szabályokkal való együttes értelmezhetőségét, könnyebb átláthatóságát. Ezért indokolt, hogy a hatályos Ör. kerüljön hatályon kívül helyezésre és a hatályos Ör. szabályainak átemelésével, a rendelet felépítésének újraszerkesztésével a Vgtv. önkormányzati rendeletalkotásra felhatalmazó rendelkezéseihez igazodó, új, kizárólag a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendelet kerüljön megalkotásra.
Az új rendelet a hatályos Ör. szabályain nem változtat, így lényegében technikai jellegű jogalkotásról van szó.
A szabályok érdemben nem változnak, így a közszolgáltatást igénybe vevők által fizetendő nettó 1.470,- Ft/m3-es díj – mely 2013 óta változatlan – továbbra sem növekszik, tekintettel arra, hogy az ezen közszolgáltatásra vonatkozó rezsicsökkentést szabályozó, a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény rendelkezései továbbra is hatályosak.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:
(3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.
Fenti jogszabályhely alapján a rendelettervezet előzetesen megküldésre került a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya, mint illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv részére véleményezésre és a szomszédos Önkormányzatok részére tájékoztatásul.
Részletes indokolás
Az 1–13. §-hoz és az 1. melléklethez
1. alcím: Általános rendelkezések
Az 1. § a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés a) pont szabályozási tárgyköréhez illeszkedően meghatározza a közszolgáltatással ellátott terület határait.
A 2. § a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás helyi szintű szabályozásához szükséges fogalmakat határozza meg magasabb szintű jogszabályban történt fogalommeghatározásra utalással.
A 3. § Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés a) pont szabályozási tárgyköréhez illeszkedően meghatározza a közszolgáltatás tartalmát.
A 4. § Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés b) pont szabályozási tárgyköréhez illeszkedően meghatározza a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet.
2. alcím: A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja és időtartama, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
Az 5. §, a 6. § és a 8. § a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés c) pont szabályozási tárgyköréhez illeszkedően meghatározza a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit.
A 7. § és 9. § a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés c) pont szabályozási tárgyköréhez illeszkedően meghatározza a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit.
Ugyanezen alcímen belül kerültek szabályozásra az alábbi, felhatalmazó rendelkezések szerinti tárgykörök:
A 6. § (3) bekezdése tartalmazza a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés g) pont szerinti, a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket;
A 7. § (3) bekezdése tartalmazza a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés f) pont szerinti, az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat.
3. alcím: Az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség
A 10. § a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés f) pont szabályozási tárgyköréhez illeszkedően meghatározza az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét.
A 11. § a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés f) pont szabályozási tárgyköréhez illeszkedően deklarálja, hogy az Önkormányzat – tekintettel arra is, hogy az általános indokolásban részletesen kifejtett okokból a közszolgáltatást igénybe vevők által fizetendő nettó 1.470,- Ft/m3-es díj 2013 óta változatlan, mivel az ezen közszolgáltatásra vonatkozó rezsicsökkentést szabályozó, a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény rendelkezései továbbra is hatályosak – (további) díjkedvezményt és díjmentességet nem állapít meg.
4. alcím: Záró rendelkezések
A 12. § a hatályos Ör. hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
A 13. § az új rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Az 1. melléklet határozza meg a közszolgáltatást igénybe vevők által fizetendő nettó díjat, mely az ezen közszolgáltatásra vonatkozó rezsicsökkentést szabályozó, a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény rendelkezéseiből következően 2013 óta változatlan.
Várható hatások
A közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatás alapvető szabályait a Vgtv. és kormányrendeleti, miniszteri rendeleti szintű jogszabályok határozzák meg.
Az önkormányzat számára adott jogalkotói felhatalmazás keretei között megalkotásra kerülő önkormányzati rendelet – a Vgtv. és a szakági jogszabályok fogalmi rendszerét és a felhatalmazó rendelkezések logikai sorrendjét használva - átveszi a hatályos Ör. rendelkezéseit. A közszolgáltatás megszervezésének, ellátásának formáját, módját illetően a hatályos Ör.-hez képest sem a közszolgáltatót, sem az ingatlantulajdonosokat érintően érdemi változások nincsenek, ideértve azt is, hogy a közszolgáltatást igénybe vevők által fizetendő nettó 1.470 Ft/m3-es díj is változatlan marad.