Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 05
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 149. § (1) bekezdése értelmében: „A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.”
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése értelmében: „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.”
Porpác Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, évközben az 5/2021.(VII.7.), a 7/2021.(IX.28.), a 8/2021.(XI.30.) és az 1/2022.(II.15.) számú rendeletekkel módosított 2021. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről és a gazdálkodásról az alábbi beszámolót fogadom el:
2021. évi gazdálkodásunkat 231.904.273 Ft bevétellel, 106.412.904 Ft kiadással, 125.491.369 Ft költségvetési maradvánnyal zártuk.
1. Bevételi források és azok teljesítésének részletezése
2021. évi összbevételünk 134.983.732 Ft-tal meghaladja az eredeti előirányzatot és 411.773 Ft-tal a módosított előirányzatot.
A 231.904.273 Ft összegű bevételből 15.259.054 Ft finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele és a 2021. évi támogatás megelőlegezése), ami a már meglévő források felhasználását jelenti.
A 2021. évi költségvetési bevételeink összetétele az alábbiak szerint alakult: működési célú államháztartáson belüli támogatásból származik bevételeink 9 %-a, felhalmozási célú támogatásból a 83 %-a, közhatalmi bevételből 0,5 %-a, működési bevételből 0,9 %-a, finanszírozási bevételből 6,6 %-a.
I. Az államtól – a feladat finanszírozási rendszer keretében – általános működtetésre, szociális és gyermekjóléti feladatokra, valamint kulturális feladatokra kapott támogatás összege: 18.946.951 Ft. E bevételi kört bővítik az egyéb működési célú támogatások 2.346.960 Ft összegben. Ezek a közfoglalkoztatottak és a települési rendezvények támogatása.
II. Közhatalmi bevételek: Idetartoznak a lakosság által fizetett magánszemélyek kommunális adója, a vállalkozások által fizetett iparűzési adó és az adópótlék, bírság. A kommunális adónál 217.354 Ft, az iparűzési adónál 861.273,- Ft, pótlékoknál 6.297 Ft bevételt realizáltunk.
III. Működési bevételek: A szociális étkezők térítési díj bevétele 608.184 Ft volt, a telefonátjátszó után fizetett bérleti díj, készletértékesítésből szolgáltatásnyújtásból származó bevétel a tervezettnek megfelelően alakult. Összességében a működési bevételek 1.888.341 Ft-tal járultak hozzá gazdálkodásunkhoz.
IV. Finanszírozási bevételek: Tartalmazza az előző évben képződött pénzmaradvány igénybevételét 14.431.586 Ft összegben. Ezen felül a 2021. évi gazdálkodáshoz államháztartáson belüli megelőlegezését 827.468 Ft-ot, melyet a számviteli szabályok értelmében a finanszírozási bevételek között kell kimutatni.
Bevételek és kiadások mérlegét az 1. sz., a bevételek forrásonkénti összetételét a 2. számú, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. számú mellékletekben mutatjuk be.
1. Kiadások alakulása
2021. évi összkiadásaink 9.492.363 Ft-tal meghaladták az eredeti előirányzatot és 125.079.596 Ft-tal alatta maradt a módosított előirányzatnak. Ennek oka, hogy az elnyert pályázat kiadási összegei nem realizálódtak.
A 2021. évi költségvetési kiadásaink összetétele az alábbiak szerint alakult: működési kiadások 22,6 %, felhalmozási kiadások 76,7%, finanszírozási kiadások 0,7 %.
2/1. Működési kiadások
Működtetési feladataink ellátására 24.093.716 Ft-ot fordítottunk.
A személyi jellegű kifizetéseknél a választott tisztségviselők, képviselők juttatásai, a közalkalmazott bére, valamint a Munkaügyi Központ által 100 %-ban támogatott közfoglalkoztatottak bére jelentkezik. Összesen 9.384.795 Ft összegben. Járulékkiadásunk 1.435.423 Ft volt.
Takarékos gazdálkodással, a feladatok hatékonyabb megszervezésével, a legkedvezőbb megvalósítási lehetőségek kiválasztásával elértük, hogy a tényleges dologi kiadásaink jelentősen a módosított kiadási szint alatt maradjanak. A dologi kiadások közül 1.550.195 Ft-ot készletbeszerzésekre, 265.566 Ft-ot kommunikációs szolgáltatásokra, 847.390 Ft-ot közüzemi díjakra, 1.449.931 Ft-ot vásárolt élelmezésre, 733.603 Ft-ot karbantartási szolgáltatásokra, 3.808.968 Ft-ot egyéb üzemeltetési feladatokra, szakmai szolgáltatásokra 768.500 Ft-ot, 1.899.842 Ft-ot Áfa kiadásokra és 89.000 Ft-ot áfa befizetési kötelezettségekre, 253.548 Ft-ot egyéb dologi kiadásokra használtunk fel.
Az ellátottak juttatásaira összességében 1.437.205 Ft-ot fordítottunk, az előirányzatok 84 %-át fordítottuk. (Tanévkezdési támogatásra, az időskorúak támogatására, gyermekek egyszeri támogatására és rendkívüli települési támogatásokra. )
Az önkormányzati kiadások kormányzati funkció szerinti alakulását a 4., a működési kiadások szerinti bontását az 5., a felhalmozási kiadásokat a 6., a kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 7. melléklet tükrözi. Az egyéb működési és felhalmozási kiadásokról a 8., a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokról pedig a 9. táblázat számol be.
2/2. Fejlesztési feladatok
Felhalmozási kiadásunk 81.589.510 Ft.
Beruházások: Tárgyi eszköz beszerzésre 80.052.116 Ft-ot fordítottunk.

Ebből adapter, zászló, hirdető tábla, komód, vasaló, rádiós magnó, vasalódeszka, függöny, talicska, kenyérpirító, akkus csavarhúzó, szőnyeg, szendvicssütő, mérleg, kávéfőző, nyomtató, lámpák, a „Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar, közterületi játszótér kialakítása” pályázat, a „TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00023 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés” pályázat és a „TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00010 Belterületi csapadékvíz elvezetése Porpácon” pályázat kiadásai kerültek finanszírozásra.

Felújítások: Magyar Falu Program: Rákóczi u. burkolatfelújítás tervezése történt meg, 1.524.000 Ft összegben, a kivitelezés folyamatban van.
Beruházási kiadásokat kormányzati funkciónként részletesen a 10., a felújítási kiadásokat a 11. mellékletben mutatjuk be.
2/3. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat
2021. december 31-én sem hitel, sem kötvény állományunk nem volt.
3. A vagyon alakulása
Az önkormányzat vagyona 2021. évben az alábbi vagyon elemek szerint a következőképpen alakult:
Megnevezés előző év tárgyév Változás %-a
ESZKÖZÖK
Ft-ban

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

181.906.146

234.346.920

128,8

Befektetett pénzügyi eszközök

1.699.000

1.699.000

100,0

Koncesszióba, vagyonkez.a.e.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen

183.605.146

236.045.920

128,6

Készletek

Értékpapírok

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Pénzeszközök

14.812.031

125.574.069

847,8

Követelések

1.256.548

1.259.629

100,2

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-89.407

-68.386

76,4

Aktív időbeli elhatárolások

478.231

280.845

Eszközök összesen

200.062.549

363.092.077

181,5

FORRÁSOK

Saját tőke

194.894.651

139.113.031

71,4

Kötelezettségek

2.234.043

1.274.459

33,3

Egyéb sajátos forrás elszámolások

Passzív időbeli elhatárolások

2.933.855

222.704.587

Források összesen:

200.062.549

363.092.077

181.5

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12. a pénzeszközök alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.
Az önkormányzati vagyon alakulását a 14. melléklet, vagyonkimutatást a 15. melléklet, a vagyon forgalomképtelen, korlátozottan forgalom képes, üzleti vagyon szerinti besorolását, az eszközök elhasználódottságát a 16. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek, rövid lejáratú betéteinek 2021. december 31-i állományát és összetételét a 17. melléklet alapján állapítja meg.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát 125.491.369 Ft-ban, szabad maradványát 17.228.010 Ft-ban a 18. melléklet szerint határozza meg.
Eredmény kimutatását a 19. melléklet szerint határozza meg.
A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített záró létszámát 1 főben, a 2021. évi átlagos statisztikai létszámot 2 főben állapítja meg a 20. melléklet szerint.
1. Közvetett támogatások
2021-ben nem részesült senki adómentességben, adókedvezményben.
A közvetett támogatásokat részletesen a 21. mellékletben ismertetjük.
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása a 22. mellékletben történik.
Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 23. melléklet szerint állapítja meg.
1. Kiegészítő mellékletek
A 24. mellékletben az eszközök értékvesztésének alakulását, 25. mellékletben a kiegészítő tájékoztató adatokat, 26. mellékletben az önkormányzat visszafizetési kötelezettségét, a 27. mellékletben az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását mutatjuk be.
Összegzés:
Az önkormányzat egész évi gazdálkodása során a takarékossági, ésszerűségi szempontokat szem előtt tartva határoztuk meg a kiadásokat, azok felhasználását. Gazdálkodásunkat finanszírozási gondok nem nehezítették.
A település fejlődését, szépítését, élhetőbbé tételét biztosító beruházások valósultak meg az év során.
A Magyar Falu Program keretében felújítjuk a Rákóczi utcát, 29.999.999 Ft támogatást kaptunk rá. A tervezés megtörtént, a kivitelezés folyamatban van.
A Magyar Falu Program keretében nyertünk pályázatot a játszótér kiépítésére, a támogatási összeget, 1.954.910 Ft-ot kaptunk, a beruházás elkészült.
Megvalósult a „Belterületi csapadékvíz elvezetése, infrastrukturális fejlesztés” című TOP-2.1.3.16 pályázat, 73.107.260 Ft támogatási összeget kaptunk rá, az elszámolás folyamatban van.
Elkezdődött a „TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00023 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Porpácon” című pályázat megvalósítása, a támogatási összeget, 67.275.000 Ft-ot megkaptuk, a kivitelezés folyamatban van.
A Magyar Falu Program keretében pályáztunk falubusz beszerzésére, a támogatási összeget megkaptuk, 14.999.999 Ft-ot, a beszerzés még nem történt meg.
A Magyar Falu Program keretében pályáztunk kommunális eszközök beszerzésére, a támogatási összeget megkaptuk, 6.994.998 Ft-t, a beszerzés is megtörtént, a pályázat lezárult.
A 2021. évi költségvetés elfogadásakor megfogalmazott célkitűzések – működőképesség megtartása, a kötelező önkormányzati feladatok ellátása, új fejlesztési célokhoz pályázatok benyújtása – az éves gazdálkodás során megvalósultak.
Részletes indokolás
Az 1–17. §-hoz
1. §
Az önkormányzat 2021. évi teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak főösszegét mutatja be.
1. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek összetételét, valamint a bevételeket bemutató mellékleteket határozza meg.
1. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak összetételét, valamint a kiadásokat bemutató mellékleteket határozza meg.
1. §
Az önkormányzat költségvetési közgazdasági tagolású költségvetési mérlegét és a pénzeszközök 2021. évi alakulását tartalmazza.
5-6. §
Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonának főösszegét és az azt alátámasztó mellékleteket fogalmazza meg.
7. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát, eredmény kimutatását határozza meg.
8. §
Az önkormányzat 2021. évi hitel- és kötvényállományát, kezesség vállalását mutatja be.
9. §
A 2021. évi jóváhagyott létszámkeretet és teljesítését mutatja be.
10. §
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat határozza meg.
11. §
A Stabilitási tv. által meghatározott adósságot keletkeztető ügyletek, valamint a törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti bevételek 2021. évi alakulását tartalmazza.
12. §
Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítését, valamint az azt bemutató mellékletet határozza meg.
13. §
Az eszközök értékvesztésének alakulását határozza meg.
14. §
A tájékoztató adatokat határozza meg.
15. §
A 2021. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát határozza meg.
16. §
Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását határozza meg.
17. §
A 2021. évi költségvetési rendelet módosításáról rendelkezik.
18. §
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Előzetes hatásvizsgálat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi zárszámadási rendelet tervezetében (továbbiakban: rendelet-tervezet) foglaltak várható hatásai - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
I. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről.
II. gazdasági hatásai: a rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III. költségvetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról, azok végrehajtásáról.
2. Környezeti, egészségi hatások:
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi hatásai nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendeletalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartásról szóló törvényben, annak végrehajtási rendeletében, továbbá a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2021. évi LVIII. törvényben foglaltak megsértése. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a./ pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, valamint kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány rendelkezésre áll.