Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 11

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.11.
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 149. § (1) bekezdése értelmében: „A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.”
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése értelmében: „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.”
Porpác Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, évközben az 5/2022.(V.31.), a 6/2022.(X.12.), a 8/2022.(XI.30.) és az 1/2023.(II.15.) számú rendeletekkel módosított 2022. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről és a gazdálkodásról az alábbi beszámolót fogadom el:
2022. évi gazdálkodásunkat 170.466.575 Ft bevétellel, 145.561.434 Ft kiadással, 24.905.141 Ft költségvetési maradvánnyal zártuk.
1. Bevételi források és azok teljesítésének részletezése
2022. évi összbevételünk 30.789.598 Ft-tal meghaladja az eredeti előirányzatot és 9.099.340 Ft-tal a módosított előirányzatot.
A 170.466.575 Ft összegű bevételből 126.441.717 Ft finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele és a 2023. évi támogatás megelőlegezése), ami a már meglévő források felhasználását jelenti.
A 2022. évi költségvetési bevételeink összetétele az alábbiak szerint alakult: működési célú államháztartáson belüli támogatásból származik bevételeink 15 %-a, felhalmozási célú támogatásból a 7 %-a, közhatalmi bevételből 1,6 %-a, működési bevételből 2,2 %-a, finanszírozási bevételből 74,2 %-a.
I. Az államtól – a feladat finanszírozási rendszer keretében – általános működtetésre, szociális és gyermekjóléti feladatokra, valamint kulturális feladatokra kapott támogatás összege: 24.285.224 Ft. E bevételi kört bővítik az egyéb működési célú támogatások 1.220.025 Ft összegben. Ezek a közfoglalkoztatottak és a települési rendezvények támogatása.
II. Közhatalmi bevételek: Idetartoznak a lakosság által fizetett magánszemélyek kommunális adója, a vállalkozások által fizetett iparűzési adó és az adópótlék, bírság. A kommunális adónál 408.505 Ft, az iparűzési adónál 2.407.113 Ft, pótlékoknál 7.537 Ft bevételt realizáltunk.
III. Működési bevételek: A szociális étkezők térítési díj bevétele 916.380 Ft volt, a telefonátjátszó után fizetett bérleti díj, készletértékesítésből szolgáltatásnyújtásból származó bevétel a tervezettnek megfelelően alakult. Összességében a működési bevételek 3.696.454 Ft-tal járultak hozzá gazdálkodásunkhoz.
IV. Felhalmozási bevételek: A falugondnoki busz értékesítése után kapott összeg, 7.000.000 Ft, növelte a bevételeket. A templomi orgona felújítására kaptunk 5.000.000 Ft-ot.
V. Finanszírozási bevételek: Tartalmazza az előző évben képződött pénzmaradvány igénybevételét 125.491.369 Ft összegben. Ezen felül a 2022-ben megkapott, 2023. évi gazdálkodás államháztartáson belüli megelőlegezését 950.348 Ft-ot, melyet a számviteli szabályok értelmében a finanszírozási bevételek között kell kimutatni.
Bevételek és kiadások mérlegét az 1. sz., a bevételek forrásonkénti összetételét a 2. számú, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. számú mellékletekben mutatjuk be.
1. Kiadások alakulása
2022. évi összkiadásaink 5.884.457 Ft-tal meghaladták az eredeti előirányzatot és 15.805.801 Ft-tal alatta maradt a módosított előirányzatnak.
A 2022. évi költségvetési kiadásaink összetétele az alábbiak szerint alakult: működési kiadások 29,9 %, felhalmozási kiadások 69,5%, finanszírozási kiadások 0,6 %.
2/1. Működési kiadások
Működtetési feladataink ellátására 43.572.311 Ft-ot fordítottunk.
A személyi jellegű kifizetéseknél a választott tisztségviselők, képviselők juttatásai, a közalkalmazott bére, valamint a Munkaügyi Központ által 100 %-ban támogatott közfoglalkoztatottak bére jelentkezik. Összesen 12.111.483Ft összegben. Járulékkiadásunk 1.826.474 Ft volt.
Takarékos gazdálkodással, a feladatok hatékonyabb megszervezésével, a legkedvezőbb megvalósítási lehetőségek kiválasztásával elértük, hogy a tényleges dologi kiadásaink jelentősen a módosított kiadási szint alatt maradjanak. A dologi kiadások összege 27.978.412 Ft. Ezek közül 1.781.022 Ft-ot készletbeszerzésekre, 301.386 Ft-ot kommunikációs szolgáltatásokra, 1.591.653 Ft-ot közüzemi díjakra, 1.701.937 Ft-ot vásárolt élelmezésre, 722.266 Ft-ot karbantartási szolgáltatásokra, 4.064.642 Ft-ot egyéb szolgáltatási feladatokra, szakmai szolgáltatásokra 28.500 Ft-ot, 2.179.102 Ft-ot Áfa kiadásokra és 15.240.000 Ft-ot áfa befizetési kötelezettségekre, 367.904 Ft-ot egyéb dologi kiadásokra használtunk fel.
Az ellátottak juttatásaira összességében 1.345.000 Ft-ot fordítottunk, az előirányzatok 78,6 %-át fordítottuk. (Tanévkezdési támogatásra, az időskorúak támogatására, gyermekek egyszeri támogatására és rendkívüli települési támogatásokra. )
Az önkormányzati kiadások kormányzati funkció szerinti alakulását a 4., a működési kiadások szerinti bontását az 5., a felhalmozási kiadásokat a 6., a kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 7. melléklet tükrözi. Az egyéb működési és felhalmozási kiadásokról a 8., a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokról pedig a 9. táblázat számol be.
2/2. Fejlesztési feladatok
Felhalmozási kiadásunk 101.161.655 Ft.
Beruházások: Tárgyi eszköz beszerzésre 65.995.855 Ft-ot fordítottunk.

Ebből, a „Magyar Falu Program – Falugondnoki buszok beszerzése” pályázat, a „TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00023 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés” pályázat és a Leader „Helyi termékek és értékek bemutatására szolgáló helyi vagy térségi rendezvények támogatása” pályázat keretében vásárolt rendezvénysátor és sörpad-garnitúrák kiadásai kerültek finanszírozásra.

Felújítások: Felújításra 35.165.290 Ft-ot fordítottunk. Magyar Falu Program: Rákóczi u. burkolatfelújítás történt meg és a „Templomi orgonák felújítása” pályázat valósult meg.
Beruházási kiadásokat kormányzati funkciónként részletesen a 10., a felújítási kiadásokat a 11. mellékletben mutatjuk be.
2/3. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat
2022. december 31-én sem hitel, sem kötvény állományunk nem volt.
3. A vagyon alakulása
Az önkormányzat vagyona 2022. évben az alábbi vagyon elemek szerint a következőképpen alakult:
Megnevezés előző év tárgyév Változás %-a
ESZKÖZÖK

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

234.346.920

312.024.865

133,1

Befektetett pénzügyi eszközök

1.699.000

1.699.000

100,0

Koncesszióba, vagyonkez.a.e.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen

236.045.920

313.723.865

132,9

Készletek

Értékpapírok

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Pénzeszközök

125.574.069

25.217.127

0,20

Követelések

1.259.629

1.724.135

136,9

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-68.386

53.859

Aktív időbeli elhatárolások

280.845

346.221

Eszközök összesen

363.092.077

341.065.207

93,7

FORRÁSOK

Saját tőke

139.113.031

116.602.670

83,8

Kötelezettségek

1.274.459

1.884.966

147,9

Egyéb sajátos forrás elszámolások

Passzív időbeli elhatárolások

222.704.587

222.577.571

Források összesen:

363.092.077

341.065.207

93,7

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12. a pénzeszközök alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.
Az önkormányzati vagyon alakulását a 14. melléklet, vagyonkimutatást a 15. melléklet, a vagyon forgalomképtelen, korlátozottan forgalom képes, üzleti vagyon szerinti besorolását, az eszközök elhasználódottságát a 16. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek, rövid lejáratú betétjeinek 2022. december 31-i állományát és összetételét a 17. melléklet alapján állapítja meg.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát 24.905.141 Ft-ban, szabad maradványát 23.854.793 Ft-ban a 18. melléklet szerint határozza meg.
Eredmény kimutatását a 19. melléklet szerint határozza meg.
A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített záró létszámát 2 főben, a 2022. évi átlagos statisztikai létszámot 3 főben állapítja meg a 20. melléklet szerint.
1. Közvetett támogatások
2022-ben nem részesült senki adómentességben, adókedvezményben.
A közvetett támogatásokat részletesen a 21. mellékletben ismertetjük.
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása a 22. mellékletben történik.
Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 23. melléklet szerint állapítja meg.
1. Kiegészítő mellékletek
A 24. mellékletben az eszközök értékvesztésének alakulását, 25. mellékletben a kiegészítő tájékoztató adatokat, 26. mellékletben az önkormányzat visszafizetési kötelezettségét, a 27. mellékletben az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását mutatjuk be.
Összegzés:
Az önkormányzat egész évi gazdálkodása során a takarékossági, ésszerűségi szempontokat szem előtt tartva határoztuk meg a kiadásokat, azok felhasználását. Gazdálkodásunkat finanszírozási gondok nem nehezítették.
A település fejlődését, szépítését, élhetőbbé tételét biztosító beruházások valósultak meg az év során.
A Magyar Falu Program keretében felújítottuk a Rákóczi utcát, a felújítás elkészült, a pályázat lezárult.
Befejeződött a „TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00023 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Porpácon” című pályázat megvalósítása.
A Magyar Falu Program keretében pályázatot nyerünk 2021-ben falubusz beszerzésére, a falubusz beszerzése megtörtént.
A Leader „Helyi termékek és értékek bemutatására szolgáló helyi vagy térségi rendezvények támogatása” programra nyertünk 1.863.452 Ft-ot, a rendezvények lezajlottak, a rendezvénysátor és sörpad-garnitúrák beszerzése megtörtént, a támogatási összeget még nem kaptuk meg.
A „Templomi orgona felújítása” pályázatra kaptunk 5.000.000 Ft-ot, a felújítás megtörtént.
2022. évi költségvetés elfogadásakor megfogalmazott célkitűzések – működőképesség megtartása, a kötelező önkormányzati feladatok ellátása, új fejlesztési célokhoz pályázatok benyújtása – az éves gazdálkodás során megvalósultak.
Részletes indokolás
Az 1–16. §-hoz és az 1–27. melléklethez
1. §
Az önkormányzat 2022. évi teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak főösszegét mutatja be.
1. §
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek összetételét, valamint a bevételeket bemutató mellékleteket határozza meg.
1. §
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak összetételét, valamint a kiadásokat bemutató mellékleteket határozza meg.
1. §
Az önkormányzat költségvetési közgazdasági tagolású költségvetési mérlegét és a pénzeszközök 2022. évi alakulását tartalmazza.
5-6. §
Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonának főösszegét és az azt alátámasztó mellékleteket fogalmazza meg.
7. §
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát, eredmény-kimutatását határozza meg.
8. §
Az önkormányzat 2022. évi hitel- és kötvényállományát, kezesség vállalását mutatja be.
9. §
A 2022. évi jóváhagyott létszámkeretet és teljesítését mutatja be.
10. §
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat határozza meg.
11. §
A Stabilitási tv. által meghatározott adósságot keletkeztető ügyletek, valamint a törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti bevételek 2022. évi alakulását tartalmazza.
12. §
Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítését, valamint az azt bemutató mellékletet határozza meg.
13. §
Az eszközök értékvesztésének alakulását határozza meg.
14. §
A tájékoztató adatokat határozza meg.
15. §
Az önkormányzat 2022. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát határozza meg.
16. §
Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását határozza meg.
17. §
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Előzetes hatásvizsgálat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi zárszámadási rendelet tervezetében (továbbiakban: rendelet-tervezet) foglaltak várható hatásai - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
I. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről.
II. gazdasági hatásai: a rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III. költségvetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról, azok végrehajtásáról.
2. Környezeti, egészségi hatások:
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi hatásai nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A 2022. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendeletalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartásról szóló törvényben, annak végrehajtási rendeletében, továbbá a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben foglaltak megsértése. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a./ pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, valamint kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány rendelkezésre áll.