Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2022. 10. 22- 2023. 05. 30

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

2022.10.22.

Sitke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő önkormányzati rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet szabályozza a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletének II.2.2.1. pontja szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen benyújtott pályázaton a Belügyminiszter által Sitke Község Önkormányzata részére megállapított támogatásból és az Önkormányzat által a 47/2022. (VI.27.) számú képviselő-testületi határozata alapján vállalt önrészből az Önkormányzat által vásárolt szociális célú tűzifa támogatásra való szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit.

2. Az igénylés feltételei, eljárási rendelkezések

2. § A polgármester által határozattal megállapítandó szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájába kell benyújtani.

3. § (1) A támogatásból megvásárolt tűzifa jogosultak részére történő átadásáról Sitke Község Önkormányzata igazolható módon gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(3) A tűzifa átadásáról és átvételéről a 2. melléklet szerinti átadás-átvételi elismervényt kell kitölteni.

(4) Az átvételi elismervényt két példányban kell kiállítani, melyből egy példány a támogatásban részesültet illeti meg.

3. A szociális rászorultság szabályai

4. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás szempontjából szociálisan rászorult az a személy, aki a kérelem benyújtásának az időpontjában

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására, vagy

ab) időskorúak járadékára

jogosult,

b) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatásra jogosult és akinek a háztartásában a jövedelem egy fogyasztási egységre jutó összege a 100.000 forintot,

c) a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

d) öregségi nyugdíjban részesül és a háztartásában a jövedelem egy főre jutó összege a 100.000 forintot

nem haladja meg.

(2) A szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultság az (1) bekezdés szerint szociálisan rászorult részére állapítható meg.

(3) Háztartásonként legfeljebb 5 m 3 tűzifa adható.

(4) A támogatás szempontjából fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7,

(5) Ha a háztartás

a) (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik, azzal, hogy gyermeknek tekintendő az Szt. 4. § (1) bekezdés db)-dd) pontjaiban nevesített személy, feltéve, hogy a nagykorúsága betöltését megelőzően is örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermeke volt az őt egyedülállóként nevelő szülőjének.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. május 31-én hatályát veszti.

6. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.