Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 11/2010.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 30- 2022. 07. 31

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 11/2010.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.30.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésben megállapított feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

([7]A rendelet mellékletei:)

„g) 8. melléklet Pápai katonai repülőtér rádiólokátor 40 km-es védőtávolsága”

2. § Az Ör. 10. § (8) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[[36]Különleges területen a megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0,6. A telekalakítás és beépítés feltételeit (elhelyezhető építmények, beépítési mód, építési telek legkisebb területe, legnagyobb beépítettsége, legkisebb, legnagyobb építménymagasság) az alábbiak, illetve az OTÉK előírásai alapján kell megállapítani:]

„d) Kv-Sz-10-4,5-5000 szállás, kereskedelem és vendéglátás építési övezetben szabadon álló beépítéssel, legfeljebb 4,5 m építménymagasságú, vendégház, vendéglátóhely, kereskedelmi építmény, a tulajdonos vagy használó számára lakás, a terület fenntartását szolgáló építmények helyezhetők el. Az építési telek legnagyobb beépítettsége 10 % lehet. A legkisebb zöldfelület 60%, ahol az építési övezet területének 1,5 %-át, de legalább 820 m2 nagyságban kétszintű (gyep és 40 db cserje/150 m2 vagy gyep és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2) növényzettel kell telepíteni. A kialakítható legkisebb telek területe: 5000 m2.”

3. § Az Ör. a következő alcímmel egészül ki:

Pápa katonai repülőtér működését biztosító korlátozások

15/A. § A 8500 Pápa, Vaszari út 101. alatti ingatlanon működő, állami repülések céljára szolgáló repülőtér „Radar védőterület” megnevezésű védőterületén belül új szélerőmű – beleértve a háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőművet is – vagy szélerőmű park nem létesíthető, a meglévő szélerőművek építménymagassága nem növelhető, meglévő szélerőmű park nem bővíthető.”

4. § (1) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. a 2. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

5. § Az Ör. 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „SZT/M/7” szövegrész helyébe a „SZT/M/9” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

5. melléklet

2. melléklet

8. melléklet