Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01- 2022. 11. 02

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.01.

Sitke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

5. melléklet
Az önkormányzat által nyújtott szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjai

1. szociális étkeztetést igénybe vevők részére megállapított intézményi térítési díj:

(Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény figyelembe vételével)

A

B

1

Étkeztetés intézményi térítési díja házhozszállítás nélkül
(Ft/ ellátási nap)

614

2

Az 1. pont szerinti térítési díj a mindenkor hatályos ÁFA összegét nem tartalmazza. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( Szt. ) 116. § (1) bekezdés szerint számított jövedelem Szt. 116. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott %-os mértékét .A személyi térítési díj megállapításánál a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 3. § (1), (4) bekezdését, valamint 6. § -át is figyelembe kell venni.