Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2022. 10. 22

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.22.
a szociális célú tűzifa támogatásról
Általános indokolás
Sitke Község Önkormányzata a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II.2.2.1. pontja szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen benyújtott pályázaton vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A támogatásra a pályázati kiírás szerint a 2020. január 1-jei állapot szerint az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhattak. Az Önkormányzat a 47/2022. (VI.27.) számú képviselő-testületi határozatával kemény lombos tűzifa igénylését határozta el.
Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján került meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott):
1. az önkormányzat 2020. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
2. az önkormányzat 2020. évi OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma,
3. az önkormányzat 2020. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
4. a 2021. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel)
szerinti ellátottak száma alapján került meghatározásra, amely Sitke esetében 36 erdei köbméter kemény lombos tűzifa volt.
A Belügyminiszter által Sitke Község Önkormányzata részére megállapított támogatás összege 670.560 Ft volt, amelyet az önkormányzat vissza nem térítendő támogatásként 32 erdei köbméter mennyiségű keménylombos tűzifa vásárlásához használhat fel. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tűzifa megvásárlása céljából az adásvételi szerződés megkötése a Szombathelyi Erdészeti Zrt.-vel folyamatban van.
A pályázatban az Önkormányzat vállalta, hogy a támogatásra vonatkozó szociális rászorultság és a 2022. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza, a pályázati kiírás 6. pontja szerint
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időkorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor, valamint
vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.
Az Önkormányzatnak a támogatásból vásárolt tűzifát a rászorulók részére 2023. február 15-éig kell kiosztania, a támogatás teljes összegének a pénzügyi felhasználása legkésőbb 2023. március 31-éig történhet meg. Az Önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2023. április 15-éig számol el. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2022. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre hivatkozni kell.
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján továbbá a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja alapján a szociális szolgáltatások és ellátások a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartoznak.
A fentiek alapján indokolt az előterjesztéshez mellékelt tervezet szerinti, a szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz
Az 1. §-hoz
A rendelet-tervezettel az Önkormányzat által a központi támogatás felhasználásával vásárolt szociális célú tűzifa támogatásra való szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit kívánja szabályozni.
A 2-4. §-okhoz
A rendelet-tervezet e szakaszaiban a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének módja, feltételei és egyes eljárási intézkedések kerültek meghatározásra. A szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásának az időpontjában aktív korúak ellátására vagy időkorúak járadékára legyen jogosult, továbbá a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatásra legyen jogosult és a háztartásában a jövedelem egy fogyasztási egységre jutó jövedelem összege ne haladja meg a 100.000 forintot, valamint a családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket neveljen. Ezen rendelkezésre tekintettel szükséges az önkormányzati rendeletben meghatározni a fogyasztási egység fogalmát. A fogyasztási egység olyan arányszám, amely a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet fejezi ki. Másrészt, azon sitkeiek is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik öregségi nyugdíjban részesülnek és a háztartásukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 100.000 forintot. A kérelem céljára rendszeresített formanyomtatványt az 1. melléklet tartalmazza. A tűzifa átadásáról és átvételéről a 2. melléklet szerinti átadás-átvételi elismervényt kell 2 példányban kitölteni.
Az 5-6. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. A hivatkozott jogszabályok alkalmazásáról szóló rendelkezések az önkormányzati rendelet értelmezését, alkalmazását könnyítik meg.
Várható hatások
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezett jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. A tűzifa megvásárlásához szükséges önrész és a szállításával kapcsolatos költségek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalék terhére biztosíthatók.
Az önkormányzati rendelet megalkotása esetén a végrehajtás a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodáját érintő adminisztratív teherrel jár.
A támogatás hozzájárul az érintett családok fűtéssel kapcsolatos költségeinek a csökkentéséhez.
Sitke Község Önkormányzatát a rendelet-tervezet elfogadását követően a megítélt támogatás felhasználásáról 2023. április 15-éig a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága felé elszámolási kötelezettség terheli.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.