Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.01.
a szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdése alapján: „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
a) a fenntartó önkormányzat, (…)
rendeletet alkot.
Az Szt. 92/B. § (1) bekezdése alapján: „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója
a) konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat;
Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján: „Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. (…)”
Az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. A jogszabály a fenntartók számára rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz lehetővé, hangsúlyosabbá teszi az öngondoskodás elvének érvényesülését azok esetében, akik jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján erre képesek.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rend. (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (4) bekezdése alapján: „Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. (…)”
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklete határozza meg a szociális szolgáltatásban részesülő ellátottak után igénybe vehető támogatás mértékét.
Az Önkormányzat esetében a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a értelmében a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020 (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától (2020. december 19.) 2022. június 30. napjáig az általa nyújtott szolgáltatásért megállapított díj nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020 (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napos hatályos és alkalmazandó mértéke.
Ennek alapján a 2021. évben térítési díj emelés nem történt, illetve 2022. évben 2022. június 30. napjáig sem lehetett a térítési díjat megemelni, annak ellenére, hogy drasztikus élelmiszer áremelkedés történt az elmúlt 2 évben.
Sitke község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2015.(II.10.) önkormányzati rendeletében szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért fizetendő térítési díjat.
Az előzőekben részletesen ismertetett jogszabályi előírásokra figyelemmel időszerűvé vált az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatás, az Szt. 62. §- ában meghatározott étkeztetés vonatkozásában az intézményi térítési díj felülvizsgálata, és 2022. évre történő megállapítása.
A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Irodája elkészítette a szociális étkeztetés intézményi térítési díjára vonatkozó javaslatát, mely alapján – figyelemmel a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre - az étkeztetés intézményi térítési díja egy ellátási napra vonatkozóan bruttó 1238,- Ft lehetne. Ez az összeg azonban az igénylők számára jelentős többletterhet jelentene, ezért az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján, - mely szerint az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget - javaslom, hogy a fenti – jogszabály alapján kiszámított – bruttó 1238,- Ft helyett, nettó 614,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 780 Ft-ban kerüljön megállapításra a szociális étkeztetés egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja. Szociális étkeztetés esetében az intézményi térítési díj a 2020. évre vonatkozóan megállapított bruttó 500 Ft intézményi térítési díjhoz képest emelkedik bruttó 780 Ft-ra.
Ennek elfogadására a mellékelt rendelet-tervezettel teszek előterjesztést.
Az alacsonyabb összegű térítési díj miatt bevétel-kiesése az önkormányzatnak 2022. évben nem keletkezik, mivel a költségvetés tervezése során a bevételek megállapítása a javasolt összeg figyelembe vételével történt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. melléklethez
Részletes indokolás
Az 1. § a szociális étkeztetés vonatkozásában 2022. november 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díj mértékét meghatározó rendelkezést tartalmazza.
A 2. § a módosító rendelet hatálybalépését szabályozza.
Várható hatások
A javaslat kapcsán a szociális étkeztetés intézményi térítési díja, valamint a vendégebéd és az önkormányzat dolgozói részére biztosított étkezés térítési díja kerül meghatározásra a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.
Szociális étkeztetés esetében az intézményi térítési díj a 2020. évre vonatkozóan megállapított bruttó 500 Ft intézményi térítési díjhoz képest nettó 614,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 780 Ft-ra változik, a személyi térítési díj mértéke továbbra sem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.
A rendelet-tervezetnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti és egészségi következménye, illetve adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A rendelet megalkotása kötelező, elmaradása esetén jogalkotási kötelezettség elmulasztása miatt a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást indíthat.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A dolgozói, illetve a vendégebéd díjának rendeletben való szabályozása nem szükséges, arról a képviselő-testület határozattal dönthet, ezért az előterjesztéshez határozati javaslatot is mellékeltünk. A javaslat az alkalmazotti étkezés esetben a 2020. évben megállapított összeggel azonos térítési díjat tartalmaz. A vendégebéd esetében a térítési díj a 2020. évre vonatkozóan megállapított 605 Ft térítési díjhoz képest 900 Ft-ra változik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet, határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.