Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011 (IX.8.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 07. 01

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011 (IX.8.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

2022.07.01.

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. Hivatali helyiség: Felsőszölnök Község Önkormányzata 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 2. szám alatti Művelődési Ház helyisége Házasságkötő terem, továbbá Felsőszölnök Község Önkormányzata 9985 Felsőszölnök, Templom út 10. szám alatti önkormányzati helyisége.

2. Hivatali munkaidő: Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal hivatali munkaideje: hétfő – csütörtök: 730 – 16 óráig, pénteken: 730 – 1330 óráig.

3. Munkaszüneti nap: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 125. § (3) bekezdésében meghatározott napok, és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek a munkaidő-beosztás munkaszüneti napok miatt indokolt változtatását évenként szabályozó rendeletében megállapított pihenőnapok.

4.1 Anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

2. § (1)2 Munkaszüneti napon anyakönyvi esemény nem tartható.

(2)3 Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli megtartását a jegyző engedélyezi.

(3) Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, melyet írásban az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal (9983 Alsószölnök, Fő út 19.) anyakönyvvezetőjénél kell benyújtani.

3. § (1)4 Az anyakönyvi esemény hivatalai helyiségen kívüli megtartására a helyszín akkor alkalmas, ha

a) szárazföldön van,

b) a helyszínen biztosított az anyakönyvi iratok és az anyakönyvvezető sértetlensége, a személyes adatok védelme,

c) megfelelő nagyságú és minőségű az esemény méltó körülményeinek biztosításához

d) gépjárművel a helyszín közvetlenül, minden nehézség nélkül elérhető.

(2)5

(3)

(4)6 Ha a hivatali helyiségen kívüli helyszín az anyakönyvi esemény lebonyolításához előírt feltételeknek nem felel meg, a jegyző a benyújtott kérelmet elutasítja, egyidejűleg e rendelet szerinti hivatali helyiséget helyszínként felajánlja.

(5)7 Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény tartása esetén a helyszín biztosításával és a szertartással kapcsolatban felmerülő költségek a kérelmezőket terhelik.

Szolgáltatási díjak8

4. § (1)9 Hivatali munkaidőben az e rendelet szerinti hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolítása díjmentes.

(2)10 Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül, valamint munkaidőn kívül történő lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az e rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat kell fizetni, mely - külön megbízási szerződés alapján - a közreműködő anyakönyvvezetőt illeti meg.

(3)11 A szolgáltatási díjat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 10. napig kell az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 72100488-11073110 számlájára megfizetni. A díj megfizetését az erről szóló bizonylat bemutatásával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni.

5. §

Záró rendelkezés

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)12 A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.”

1. melléklet13

Szolgáltatási díjak

1. Hivatali munkaidőben és hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény esetén: 30.000,- Ft/alkalom.

2. Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény esetén: 50.000,- Ft/alkalom.

3. Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény esetén: 70.000,- Ft/alkalom.

1

Az 1. § 4. pontját a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 2. § (1) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdését a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (4) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (5) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A „Szolgáltatási díjak” alcím címe a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (3) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

12

A 6. § (2) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 1. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.