Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014 (I.30.) önkormányzati rendelete

a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 01. 31

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének figyelembe vételével a következőket rendeli el:


 

A rendelet célja és hatálya


1. § A rendelet célja Felsőszölnök község földtani közegének, és a felszín alatti vizeinek védelme. Ennek érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.


2. § A rendelet hatálya Felsőszölnök község közigazgatási területén lévő azon ingatlanok tulajdonosaira, használóira, természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki, akinek az ingatlanán keletkező szennyvizet nem egyedi szennyvíztisztító berendezésbe bocsátják ki.


A közszolgáltatás ellátásának rendje


3. § (1) Felsőszölnök Község Önkormányzata közigazgatási területén a háztartási szennyvíz elvezetése és ártalommentes elhelyezése szennyvízcsatorna hálózat útján nem megoldott.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantását, szállítását csak a közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat útján jogosultságot nyert közszolgáltató végezheti. A közszolgáltatás végzésének feltétele a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján az önkormányzattal megkötött hatályos szerződés.

(3) E rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt a Lenti Hulladékkezelő Kft. –t (székhelye: 8960 Lenti, Petőfi Sándor út 4., céjegyzékszáma: 20-09-068571) kell érteni.

(4) Elhelyező telep: Zalavíz Zrt. Lenti szennyvíztisztító telepe.


A közszolgáltatási szerződés


4. § (1) A Közszolgáltatóval Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárás keretében – Felsőszölnök község közigazgatási területére is kiterjedően – 10 évre szóló szerződést kötött.

(2) A szerződés lejártát megelőzően legalább 6 hónappal újabb pályázat kiírására kerül sor.


A közszolgáltató jogai és kötelezettségei5. § (1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és az ártalmatlanítás céljából történő átadásra vonatkozó közszolgáltatást.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint haladéktalanul saját költségén köteles gondoskodni.

(3)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására szolgáló gépjárművek tárolására engedélyezett telephellyel kell rendelkezni a közszolgáltatónak.

(4) A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyező telepre történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep üzemeltetőjével igazoltatni kell.


6. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és szállítására vonatkozó szerződés a tulajdonos és a szolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a szerződés szerint elvégezni.

(2) A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél), vagy telefonon.

(3) A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott közszolgáltatás elvégzését nem tagadhatja meg.

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő adatait (név, születési dátum valamint a lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli.

(5) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles az igénybevevő aláírásával igazoltatni.

(6) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni.

(7) A közszolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonost e rendeletben előírtaknak megfelelően igénybe veszi-e a közszolgáltatást.

(8) A közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő tulajdonossal szemben a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint kell eljárni.


Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei


7. § (1)Közcsatorna hiányában a tulajdonos köteles nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, környezetkárosítás nélküli ideiglenes tárolásáról és annak szükség szerinti elszállíttatásáról a közszolgáltatást ellátó szolgáltató igénybevételével gondoskodni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan tulajdonosa olyan módon köteles végezni, hogy az közegészségügyi és környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt ne okozzon. Azzal az ingatlantulajdonossal szemben, aki az előírásoktól eltérően gyűjti a háztartási szennyvizet a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak alapján kell eljárni.

(3) A tulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.

(4) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek igénybe venni.


(5) A tulajdonos köteles a kötelező munkák végzését tűrni, e célból a szolgáltatót – annak előzetes értesítése alapján – az ingatlanába beengedni, és a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

(6) A tulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként az e rendeletben meghatározott szolgáltatási díjat köteles a szolgáltatónak számla ellenében megfizetni, és a számlát 5 évig megőrizni.

(7) A tulajdonos a közszolgáltatás ellátása során köteles megadni a 6. § (4) bekezdésben rögzített személyes adatait.


A közszolgáltatás díja


8. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért a fogyasztó az önkormányzat rendeletében megállapított díjat köteles megfizetni, amelynek mértéke bruttó 4.380,- Ft/m3. A díj magában foglalja a szennyvíz elszállítási és ártalmatlanítási költségét is.

(2) A Közszolgáltató a (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási díj mértékénél magasabb díjat nem érvényesíthet.

(3) A Közszolgáltató a szerződést követő minden év november 30. napjáig a következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát kezdeményezheti.

(4) A közszolgáltatási díjhátralék, késedelmi kamat és egyéb költségek adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek, melyek végrehajtására a Hgt. 26. §-a irányadó.


Vegyes és záró rendelkezések


9. § Az önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy:

a) az ingatlan tulajdonosa a keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e,

b) a tulajdonos a szállítást e rendeletben megjelölt szolgáltatóval végezteti-e,

c) a szolgáltató e rendeletben és a szerződésben foglaltak alapján végzi a tevékenységét.


10. § (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 15/2012. (VIII.9.) önkormányzati rendelet.