Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (IX.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 05. 05 18:00

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (IX.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő hatállyal

  • a) kommunális adót,
  • b) helyi iparűzési adót,
  • c) idegenforgalmi adót vezet be.

I.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Az adó mértéke

2. § Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 5.000,-Ft/év.

Adómentesség, adókedvezmény

3. § Tárgyi adómentes:

  • a) a szükséglakás, a komfort nélküli lakás,
  • b) a telek,
  • c) állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló),
  • d) a lakás és az üdülő elhelyezésére szolgáló telken lévő, továbbá a mezőgazdasági művelési földrészleten a mező- és erdőgazdasági tevékenység céljára létesített melléképület, melléképületrész,
  • e) az ideiglenes építmény, garázs.

4. § Személyi adómentesség, adókedvezmény keretében tárgyév január 1-jétől a 2. §-ban meghatározott adó mértékének 50%-t fizeti az adóalany, ha

  • a) az előző év végéig az adózó vagy a vele közös háztartásban élő házastárs/élettárs betöltötte a 70. életévét,
  • b) a saját háztartásában három vagy több gyermek eltartásáról gondoskodik.

II.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Adó mértéke

5. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,4 %-a.

(2)[1]

III.

IDEGENFORGALMI ADÓ

Adó alapja, adó mértéke

6. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke: személyenként és megkezdett vendégéjszakánként 200,-Ft.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a kommunális adóról szóló 11/2000. (XII.6.) önkormányzati rendelet, valamint a helyi iparűzési adóról szóló 14/2003. (XI.26.) önkormányzati rendelet, ennek módosításáról szóló 23/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet.

(3) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.


[1] Az 5. § (2) bekezdését a Felsőszölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.