Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016 (IV.1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Hatályos: 2016. 04. 02

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésé­ben, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Felsőszölnök község közigazgatási területén biztosított egészségügyi alapellátásokra, valamint a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos, fogorvos és védőnő által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra és az azokat igénybe vevőkre terjed ki.


(2) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. (a továbbiakban: Eüatv.) 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott háziorvosi, házi gyermekorvosi és az iskola-egészségügyi alapellátásokról a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés alapján gondoskodik a (3) bekezdés szerinti körzetben.


(3) A felnőtt és gyermek lakosságot ellátó vegyes háziorvosi és iskola- és ifjúsági egészségügyi alapellátások körzete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu községek közigazgatási területére terjed ki. A körzet székhelye: 9983 Alsószölnök, Fő út 21.


(4) Az Önkormányzat az Eüatv. 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott fogorvosi alapellátásról a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés alapján gondoskodik. A körzet székhelye: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi út 18.


(5) Az Önkormányzat az Eüatv. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott területi ellátási kötelezettséggel működő védőnői ellátásról védőnői szolgálat működtetésével gondoskodik az (6) bekezdés szerinti körzetben.


(6) A védőnői alapellátás körzete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu községek közigazgatási területére terjed ki. A körzet székhelye: 9983 Alsószölnök, Fő út 19.


(7) Az Önkormányzat az Eüatv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti alapellátásról Szentgotthárd Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodás alapján gondoskodik. A körzet székhelye: 9970 Szentgotthárd, Rákóczi Ferenc u. 5.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.