Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

az újszülöttek támogatásáról

Hatályos: 2024. 04. 11 18:00

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

az újszülöttek támogatásáról

2024.04.11.

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ban és 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az újszülöttek támogatásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § E rendelet célja, hogy Felsőszölnök község népességmegtartó ereje, demográfiai mutatói emelkedjenek, az újszülöttek (továbbiakban: gyermek) életkörülményei javuljanak.

2. § (1) A rendelet hatálya Felsőszölnök közigazgatási területén, gyermeke születését megelőzően legalább kétéves, folyamatos Felsőszölnök községbeli állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben lakó személyekre terjed ki.

(2)1 Újszülöttek támogatása akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének tizenötszörösét.

3. § (1) Az újszülöttek támogatásának (továbbiakban: támogatás) formája egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

(2) A támogatás összege gyermekenként 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint.

(3) A támogatást gyermekenként csak az egyik szülő jogosult igénybe venni.

(4) A támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő 180 napos, jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalban.

(5) A kérelem benyújtásakor benyújtandó dokumentumok:

a) be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát és lakcímét igazoló hatósági igazolványát.

b) csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a család 1 főre eső jövedelmét alátámasztó jövedelemigazolásokat

c) csatolni kell a kétéves életvitelszerű helybenlakást igazoló dokumentumokat (szilárd hulladékszállítási díj kiegyenlítéséről szóló bizonylatok, foglalkoztatási jogviszony igazolása, stb.)

(6) Az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője környezettanulmányt készít, amennyiben az a kérelem elbírálásához szükséges.

4. § A támogatási összeget a polgármester és az alpolgármester személyesen, készpénzben adja át a jogosultnak.

5. § E rendeletben megállapított támogatások fedezetére Felsőszölnök Község Önkormányzata mindenkori tárgyévi költségvetésében kell előirányzatot biztosítani.

6. § (1) Ez a rendelet 2018.01.01-jétől lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Felsőszölnök Község Önkormányzata újszülöttek hozzátartozóinak támogatásáról szóló 12/2003. (X.1.) önkormányzati rendelete.

(2) A rendelet kihirdetéséről –hirdetőtáblán történő közzététel- a jegyző gondoskodik.

1

A 2. § (2) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.