Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017 (XII.28.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

Hatályos: 2017. 12. 29

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A§ (1) bekezdés aa) alpontjában és a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A településen kizárólag településképi bejelentési eljárás lefolytatásával van lehetőség elhelyezni:

a) közművelődési célú hirdetőoszlopot, útbaigazító táblarendszert vagy utasvárót közterületen vagy közterületről látható módon,

b) saját tevékenységet hirdető ideiglenes reklámot építési hálón az építkezés időtartama alatt.

(2) A településen cégérek településképi bejelentési eljárás nélkül helyezhetők el.


2. § (1) Az 1.§-ban meghatározott településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalban (9983 Alsószölnök, Fő út 19.) kell benyújtani a rendelet 1. mellékletét képező, a nyomtatványban megadott kötelező mellékletekkel, továbbá a vonatkozó jogszabályban meghatározott mellékletek közül a kérelem elbírálásához szükséges tartalmú dokumentációt papíralapon két példányban kell benyújtani.


3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek