Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 31 18:00

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Felsőszölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

2. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét

  • a) 112 992 892 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 76 328 310 Ft,

- felhalmozási bevételek összege: 1 969 987 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 34 694 595 Ft.

b) 112 992 892 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 82 348 731 Ft,

- felhalmozási kiadások összege: 29 176 853 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 1 467 308 Ft.

(2) A költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 33 227 287 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 6 020 421 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 27 206 866 forint hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 33 227 287 forint,

ebből:

aaa) működési célú 6 020 421 forint,

aab) felhalmozási célú 27 206 866 forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban – a 2020. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.

3. § [4] Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0 forint.

4. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg:

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

9. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

  • a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez[5]

Az önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

Bevételek

2020. évi előirányzat

Kiadások

2020. évi előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

41 623 191

Személyi juttatások

27 260 584

Közhatalmi bevételek

10 817 782

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 202 283

Működési bevételek

23 703 467

Dologi kiadások

41 553 442

Működési célú átvett pénzeszközök

183 870

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 650 000

Egyéb működési célú kiadások

7 682 422

Működési költségvetés

76 328 310

Működési költségvetés

82 348 731

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 551 787

Beruházások

840 994

Felhalmozási bevételek

418 200

Felújítások

28 335 859

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási költségvetés

1 969 987

Felhalmozási költségvetés

29 176 853

Maradvány igénybevétele

34 694 595

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 467 308

Intézményfinanszírozás

0

Intézményfinanszírozás

0

Támogatásmegelőző hitel felvétele

0

Támogatásmegelőző hitel törlesztése

0

Finanszírozási bevételek

34 694 595

Finanszírozási kiadások

1 467 308

Mindösszesen:

112 992 892

Mindösszesen:

112 992 892

Ebből:

Ebből:

Kötelező feladatok

112 122 892

Kötelező feladatok

112 892 892

Önként vállalt feladatok

870 000

Önként vállalt feladatok

100 000

Államigazgatási feladatok

0

Államigazgatási feladatok

0

2. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez[6]

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján

0

3

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 172 240

4

Közvilágítás fenntartásának támogatása

9 440 000

5

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

457 263

6

Közutak fenntartásának támogatása

842 170

7

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

8

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés

4 816 812

9

Üdülőhelyi feladatok támogatása

200 727

10

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

277 950

11

Polgármesteri illetmény támogatása

512 400

12

Bérkompenzáció

37 806

13

Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..12)

23 757 368

14

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

15

Szociális feladatok egyéb támogatása

5 183 885

16

Szociális étkeztetés

1 699 360

17

Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás

4 250 000

18

Gyermekétkeztetés támogatása

0

19

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (15+…18)

11 133 245

20

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

124 200

21

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 048 110

22

Költségvetési támogatás mindösszesen (13+14+19+20+21)

37 062 923

23

Központi költségvetési szervektől

0

24

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

25

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

26

Elkülönített állami pénzalapoktól

4 560 268

27

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0

28

Társulások és költségvetési szerveiktől

0

29

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0

30

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+….29)

4 560 268

31

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+3092)

41 623 191

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3

Központi költségvetési szervektől

0

4

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

1 551 787

5

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

6

Elkülönített állami pénzalapoktól

0

7

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0

8

Társulások és költségvetési szerveiktől

0

9

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+…9)

1 551 787

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)

1 551 787

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

Egyházi jogi személyektől

0

3

Egyéb civil szervezetektől

0

4

Háztartásoktól

183 870

5

Egyéb vállalkozásoktól

0

6

Működési célú átvett pénzeszközök (2+…5)

183 870

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

Egyházi jogi személyektől

0

3

Egyéb civil szervezetektől

0

4

Háztartásoktól

0

5

Egyéb vállalkozásoktól

0

6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+…5)

0

3. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez[7]

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2020. évi
előirányzat

2

Épület után fizetett idegenforgalmi adó

0

3

Magánszemélyek kommunális adója

1 000 000

4

Vagyoni típusú adók (2+3)

1 000 000

5

Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

8 979 364

6

Gépjárműadók

0

7

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)

500 000

8

Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)

9 479 364

9

Igazgatási és szolgáltatási díjak

0

10

Egyéb bírság

0

11

Egyéb közhatalmi bevétel

338 418

12

Egyéb közhatalmi bevételek (9+11)

338 418

13

Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+12)

10 817 782

4. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez[8]

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)

0

3

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

0

4

Családi támogatások (2+3)

0

5

Települési támogatás (lakásfenntartás)

40 700

6

Települési támogatás (gyógyszer)

60 000

7

Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)

0

8

Települési támogatás (temetési támogatás)

54 070

9

Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)

0

10

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

1 495 230

11

Egyéb nem intézményi ellátások (5+….9)

1 650 000

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+10)

1 650 000

5. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez[9]

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

A

B

1.

Feladat megnevezése

Előirányzat

2.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

4.

Ingatlan beszerzése

0

5.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (5.1+5.2)

662 200

5.1

Notebook és nyomtató

253 200

5.2

Gáztűzhely

409 000

6.

4. Beruházási célú ÁFA

178 794

7.

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: (2+3+4+5+6)

840 994

8.

Ingatlanok felújítása (8.1)

22 311 700

8.1

Út felújítása 89. hrsz.

22 311 700

9.

Felújítási célú ÁFA

6 024 159

10.

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)

28 335 859

6. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez[10]

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Egyéb működési célú kiadások

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

4 649 681

3

Társulásoknak

3 000 420

4

Központi költségvetési szervnek

5 000

5

Nemzetiségi önkormányzatoknak

0

6

Működési célú támogatások államháztartáson belülre (2+…5)

7 655 101

7

Egyéb civil szervezeteknek

20 000

8

Háztartásoknak

0

9

Egyházi jogi személynek

0

10

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (7…+9)

20 000

11

Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre

0

12

Tartalék

0

13

Elvonások és befizetések

7 321

14

Egyéb működési célú kiadások (6+10+11+12+13)

7 682 422

2. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

3

Társulásoknak

0

4

Nemzetiségi önkormányzatoknak

0

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2…+4)

0

6

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

7

Egyéb felhalmozási célú kiadások (5+6)

0

7. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

A

B

C

1

Megnevezés (rovat)

2020. évi előirányzat

2

Bevételi

Kiadási

3

----

0

0

8. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez[11]

Az önkormányzat 2020. évi létszám előirányzata

Ft-ban

A

B

Megnevezés

Létszám (fő)

1

Köztisztviselők létszáma

0

2

Közalkalmazottak létszáma

5

3

Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma

1

4

Közfoglalkoztatottak létszáma

4

5

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen (1+..4)

10

6

polgármester (főállású)

0

7

polgármester (tiszteletdíjas)

1

8

alpolgármester

1

9

Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja

3

10

Választott tisztségviselők összesen (6+…9)

5

11

Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma

1

12

Külső munkavállalók összesen: (11)

1

9. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez[12]

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

A

B

C

1

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

Futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

Kötelezettség
összesen

2

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

-

0

3

Összesen

0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

A

B

C

1

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

2

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2020.03.15
2020.09.15

10 817 782

3

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

folyamatos

1 288 916

4

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

5

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

0

7

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Összesen

12 106 698

10. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

-----------

0

4

Bevételek összesen

5

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

6

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

7

-------------

0

8

Kiadások összesen

0


[1] A 2. § (1) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 2. § (2) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 2. § (3) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 3. § a Felsőszölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[5] Az 1. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[6] A 2. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[7] A 3. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[8] A 4. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
[9] Az 5. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
[10] A 6. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
[11] A 8. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
[12] A 9. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.