Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 17

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91.§-a alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1.§ A rendelet hatálya kiterjed Felsőszölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).


2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése


2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.


 Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

Teljesítés %-a

a) Bevételek főösszege

76 637 530

124 187 141

127 633 121

102,8

b) Kiadások főösszege

76 637 530

124 187 141

88 043 359

70,9


(2) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 6 918 407 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 22 453 792 Ft többlet.


(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2019. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveleteket nem határozott meg.


(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadásai előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- a 2019. évi zárszámadási rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.


(6) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.


(7) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 244 430 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 7 512 910 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(8) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 0 forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 forint,

b) a céltartalék 0 forint.


3.§ Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.


4.§ A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.


5.§ Az önkormányzat teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.3. Záró rendelkezések


9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.