Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 25 18:00

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.25.

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Felsőszölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatai az alábbiak szerint teljesültek.

a) Az Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi előirányzat 74.546.002 Ft, módosított bevételi előirányzat 169.112.498 Ft, bevételi teljesítés 167.143.075 Ft.

b) Az önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti kiadási előirányzat 74.546.002 Ft, módosított kiadási előirányzat 169.112.498 Ft, kiadási teljesítés 111.691.920 Ft.

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 4.701.499 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 54.984.803 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történt: az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 4.701.499 forint,

a) működési célú 4.701.499 Ft,

b) felhalmozási célú 0 Ft.

(4) Az önkormányzat a 2. § (2) bekezdés b pontja szerinti 2021. évi többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadásai előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 362.073 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 33.110.905 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat működési és felhalmozási támogatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 0 forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

3. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5. § Az önkormányzat teljesített létszámát a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 18.00 órakor lép hatályba.