Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 07. 01

Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

2022.07.01.

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében, az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. Hivatali helyiség: Kétvölgy Községi Önkormányzat 9982 Kétvölgy, Fő út 28. szám alatti helyisége

2. Hivatali munkaidő: Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal hivatali munkaideje (hétfő-csütörtök: 7.30-16.00 óráig, pénteken: 7.30-13.30 óráig)

3. Munkaszüneti nap: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében meghatározott napok, és a foglalkoztatás politikáért felelős miniszternek a munkaidő-beosztás munkaszüneti napok miatt indokolt változtatását évenként szabályozó rendeletében megállapított pihenőnapok.

4.1 Anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

2. § (1)2 Munkaszüneti napon anyakönyvi esemény nem tartható.

(2)3 Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli megtartását a jegyző engedélyezi.

(3) Az engedélyezési eljárás szóban vagy írásban előterjesztett kérelem alapján indul, melyet az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal (9983 Alsószölnök, Fő út 19.) anyakönyvvezetőjénél kell benyújtani.

3. § (1)4 Az anyakönyvi esemény hivatalai helyiségen kívüli megtartására a helyszín akkor alkalmas, ha

a) szárazföldön van,

b) a helyszínen biztosított az anyakönyvi iratok és az anyakönyvvezető sértetlensége, a személyes adatok védelme,

c) megfelelő nagyságú és minőségű az esemény méltó körülményeinek biztosításához

d) gépjárművel a helyszín közvetlenül, minden nehézség nélkül elérhető.

(2)5

(3)6 Ha a hivatali helyiségen kívüli helyszín az anyakönyvi esemény lebonyolításához előírt feltételeknek nem felel meg, a jegyző a benyújtott kérelmet elutasítja, egyidejűleg e rendelet szerinti hivatali helyiséget helyszínként felajánlja.

(4)7 Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény tartása esetén a helyszín biztosításával és a szertartással kapcsolatban felmerülő költségek a kérelmezőket terhelik.

Szolgáltatási díjak8

4. § (1)9 Hivatali munkaidőben az e rendelet szerinti hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolítása díjmentes.

(2)10 Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül, valamint munkaidőn kívül történő lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az e rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat kell fizetni, mely - külön megbízási szerződés alapján - a közreműködő anyakönyvvezetőt illeti meg.

(3)11 A szolgáltatási díjat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 10. napig kell az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 72100488-11073110 számlájára megfizetni. A díj megfizetését az erről szóló bizonylat bemutatásával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni.

Záró rendelkezés

6. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

1. melléklet12

Szolgáltatási díjak

1. Hivatali munkaidőben és hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény esetén: 30.000,- Ft/alkalom.

2. Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény esetén: 50.000,- Ft/alkalom.

3. Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény esetén: 70.000,- Ft/alkalom.

1

Az 1. § 4. pontját a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 2. § (1) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdését a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (3) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (4) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A „Szolgáltatási díjak” alcím címe a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (3) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 1. melléklet a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.