Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (V.5.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

Hatályos: 2014. 05. 06

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait kell alkalmazni.


2. § (1) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának díját az 1. számú melléklet szerinti díjtételek alapján állapítja meg.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható.


(4) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.


(5) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.


3. § (1)A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.


(2) Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.


(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.


(4) A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.


4. § (1) A település központjában a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet.


(2) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.


(3) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.


(4) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

1. melléklet a 6/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez


  1. A település központjában, vagy díszburkolattal ellátott területen fizetendő térítési díj:
  1. forgatási helyszín : 400 Ft/m2/nap
  2. Technikai kiszolgálás: 200 Ft/m2/nap
  3. Stáb parkolás : 150 Ft/m2/nap

                                                                                               

2. A település közterületén, vagy díszburkolattal el nem látott területen fizetendő térítési díj:

a. forgatási helyszín : 200 Ft/m2/nap

b. Technikai kiszolgálás: 150 Ft/m2/nap

c. Stáb parkolás: 100 Ft/m2/nap


E melléklet alkalmazásában a forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás fogalmak vonatkozásában a 2004. évi II. törvény 3. számú mellékletében meghatározott fogalom meghatározásokat kell alkalmazni.