Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (III.16.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások szabályairól

Hatályos: 2024. 04. 16

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (III.16.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások szabályairól

2024.04.16.

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §2

2. Hatáskörök

2. § (1)3 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) által a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe utalt szociális ügyekben – átruházott hatáskörben – a polgármester jogosult eljárni, kivéve a (2) bekezdésben szabályozottakat.

(2) Jegyzőre átruházott hatáskör: lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás.

3. Eljárási rendelkezések

3. § (1)4 A pénzbeli és természetbeni támogatási formák igénybevételére irányuló kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatványon, postai úton, elektronikus ügyintézés útján vagy személyesen lehet benyújtani az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: KÖH).

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek a saját és vele közös háztartásban élők jövedelmi viszonyairól nyilatkoznia kell.

(3) A jövedelem igazolható:

a) munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással. Amennyiben az adott hónapban többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni,

b) munkanélküli ellátás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással,

c) nyugdíj illetve nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal,

d) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve a NAV által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással,

e) vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával,

f) alkalmi munka esetén a havi átlagos nettó jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal és az alkalmi munkavállalói kiskönyv fénymásolatával,

g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy a teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a járási hivatal határozatával,

h) ösztöndíjról a felsőfokú oktatási intézmény igazolásával,

i)5 az a) - h) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással.

(4) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata során a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, a kérelmezőnél környezettanulmányt kell készíteni.

(5) A havi rendszeres szociális ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. A kifizetés történhet bankszámlára történő utalással, illetve a jogosult kérelme alapján postai úton.

(6) A rendkívüli élethelyzetbe került személy részére megállapított szociális ellátás – az ügyfél kérelmére - házipénztárból is kifizethető. Erről a határozatban rendelkezni kell.

(7) Pénzbeli ellátás formájában megállapított települési támogatás, valamint rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosult elszámoltatható. Az elszámolás módjáról, határidejéről a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni. Amennyiben a jogosult a támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használta fel, úgy a kérelem benyújtását követő hat hónapon belül benyújtott újabb települési támogatás megállapítására irányuló kérelmét a hatáskör gyakorlója elutasíthatja.

II. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

4. Települési támogatás

4. § A Képviselő-testület települési támogatást nyújt

a)6 lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás) és lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó felhalmozott hátralék kezeléséhez

b)7 gyógyszerkiadásokhoz (a továbbiakban: gyógyszertámogatás).

5. § (1) A Képviselő-testület a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás lakhatásához kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz való hozzájárulásként települési támogatás keretében lakásfenntartási támogatást nyújt.

(2)8 Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350%-át. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(3) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(4) Ha a háztartás

a) (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6)9 A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterré jutó elismert havi költség összegét – az inflációra figyelemmel – a képviselő-testület e rendelet 2. mellékletében határozza meg.

(7) A támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(8)10 A támogatás egy hónapra jutó összege

a)11 a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 80%-át,

b)12 a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 4.500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(10) A támogatást a kérelem benyújtása hónapja első napjától kezdődően egy évre kell megállapítani.

(11) A támogatás ugyanazon lakásra egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(12) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

(13)13 A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó felhalmozott hátralék kezeléséhez a rendkívüli települési támogatás rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. § (1) A Képviselő-testület a szociálisan rászoruló kérelmező részére települési támogatás keretében – gyógyszerkiadásaihoz való hozzájárulásként –– gyógyszertámogatást nyújt.

(2)14 A szociálisan rászoruló kérelmező részére megállapítható gyógyszertámogatás jogosultsági feltételeit és havi összegét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltségét háziorvosa által kiállított igazolással igazolja.

(4) A gyógyszertámogatásra való jogosultságot a kérelem benyújtása hónapja első napjától kezdődően egy évre kell megállapítani.

5. Rendkívüli települési támogatás

7. §1516 (1)17 A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy kérelemre vagy hivatalból rendkívüli települési támogatásra jogosult, ha a kérelmezővel közös háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át, egyedül élő esetén 500 %-át.

(2) A rendkívüli települési támogatás megállapítása szempontjából létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:

a)18 betegség, baleset, kórházi kezelés, gyógyászati segédeszköz,

b) rendszeres ellátás megszűnése, egy hónapot meghaladó átmeneti jövedelem kiesés,

c) elemi kár,

d) tüzelő hiánya,

e) hozzátartozó halála,

f) 4 hónapot meghaladó közüzemi tartozás,

g) a gyermek fogadásának előkészítése,

h) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

i) iskoláztatás biztosítása,

j) védelembe vett gyermek,

k) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása,

l) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások,

m) a gyermek hátrányos helyzete,

n)19 lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó felhalmozott hátralék kezelése

o)20 egyéb.

(3)21 Kivételes méltánylást érdemlő esetben a kérelmező rendkívüli települési támogatásra jogosult, ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 900%-át.

(4) Kivételes méltánylást érdemlő eset:

a) hozzátartozó halála,

b) elemi kár.

8. § A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez a 3. § szerinti jövedelemigazolás mellett a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetet alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat is szükséges csatolni.

9. § (1)22 Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás (a továbbiakban: temetési támogatás) összege azonos a helyben szokásos legolcsóbb földbetemetési, illetve hamvasztásos temetés költségének 25%-ával.

(2) A hozzátartozó halála miatt igényelt temetési támogatás iránti kérelmet a halálesettől számított 60 napon belül lehet benyújtani.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összegéről minden évben a temetkezési vállalkozótól kell írásos tájékoztatást kérni, és ez alapján megállapítani a támogatás összegét. A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4)23 A 7. § (4) bekezdés b) pontja alapján igényelt rendkívüli települési támogatás eseti összege a 300.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.

(5) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai részére egy hónapon belül rendkívüli települési támogatás - kivéve a 7. § (4) bekezdésében foglalt eseteket – nem állapítható meg.

10. §24 (1) Rendkívüli települési támogatás adható alkalmanként, illetve havi rendszerességgel is. Havi rendszerességgel adott támogatás legfeljebb 4 hónapra állapítható meg.

(2) Rendkívüli települési támogatásban egy háztartás, egy naptári éven belül - nem beleértve a 7. § (4) bekezdésében foglaltakat - maximum 4 alkalommal részesíthető.

(3)25 Rendkívüli települési támogatás éves összege háztartásonként – nem beleértve 7. § (4) bekezdésében foglaltakat – nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 300%-át.

(4) Rendkívüli települési támogatás készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában is megállapítható.

(5) Természetben megállapított rendkívüli települési támogatás formái:

a)26 utalvány,

b) közüzemi díjak részben vagy egészben történő kifizetése,

c) élelmiszervásárlás,

d) gyógyszer kiváltása,

e) tüzelő biztosítása,

f) gyermek intézményi térítési díjához való hozzájárulás,

g)27 beiskolázáshoz tankönyv, tanszer, ruházati számla kifizetés, utazási támogatás

h)28 lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó felhalmozott hátralék kezelése.

(6)29 Sürgős szükség esetén a rendkívüli települési támogatás – jövedelemvizsgálat nélkül – a kérelmező nyilatkozata alapján is megállapítható.

(7)30 Tárgyév negyedik negyedévében pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg - az önkormányzat szociális feladatainak állami támogatása terhére – annak a

a) 65. életévét betöltött nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek,

b) rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, egészégkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, saját jogán emelt összegű családi pótlékban részesülő személynek, akinek havi jövedelme nem haladja meg a 210.000,-Ft-ot. A rendkívüli települési támogatás összegét a polgármester hivatalból indított eljárás keretében állapítja meg.

6. Köztemetés

11. §31 Köztemetés esetén az eltemettetésre köteles személy az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontja szerinti megtérítési kötelezettség alól

a)32 100%-ban mentesül, ha a hagyatéki vagyon értéke nem éri el a temetési költség összegét és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200%-t,

b)33 50%-ban mentesül, ha a hagyatéki vagyon értéke nem éri el a temetési költség összegét és családjában az egy főre eső jövedelem a szociális vetítési alap összegének 200%-a és 300%-a közé esik.

III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

7. Szociális alapellátások formái

12. § (1)34 A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központtal kötött szolgáltatási szerződés alapján biztosított szociális alapellátások:

a) falugondnoki szolgáltatás,

b) étkeztetés,

c) házi segítségnyújtás.

(2)35 Az önkormányzat a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulással kötött megállapodás alapján – a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd bevonásával – biztosítja a családsegítést, mint szociális alapszolgáltatást.

(3)36 Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulással kötött megállapodás alapján a

a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

b) támogató szolgáltatás,

a Gondozási Központ Szentgotthárd útján vehető igénybe.

(4)37

8. Falugondnoki szolgáltatás

13. § A falugondnoki szolgáltatást az önkormányzat külön önkormányzati rendeletben foglaltak szerint biztosítja.

9. Étkeztetés

14. § Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,
b) aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.LXXXI. törvény alapján nyugdíjszerű ellátásban részesül.
c) akinek az egészségi állapota indokolja, és ezt orvosi igazolással igazolja,
d) az, aki fogyatékosságának fennállását hitelt érdemlő módon igazolja, így különösen
ellátást megállapító határozattal, orvosi szakvéleménnyel, stb.,
e) aki pszichiátriai, vagy szenvedélybetegségét háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján
igazolja,
f) aki hajléktalannak minősül,
g) aki a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek
gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény
alapján tartósan álláskeresőnek minősül.

15. § (1) Az önkormányzat az étkeztetést a jogosult által történő elvitellel vagy a falugondnok által történő kiszállítással biztosítja.

(2) Az étkeztetés megszűnik:

a) a jogosult halálával,

b) a jogosult megszüntetésről szóló bejelentésével, a bejelentésben meghatározott időponttól,

c) a megállapodásban foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén,

d) amennyiben az ellátást igénybe vevő intézményi elhelyezése indokolttá válik,

e) ha a térítési díjat kettő hónapon belül nem fizeti ki, kivéve, ha ingyenes ellátásban kell részesíteni,

f) a szolgáltatást kettő hónapon keresztül nem veszi igénybe.

(3) Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központnál, az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalnál, vagy Kétvölgy község falugondnokánál lehet szóban vagy írásban benyújtani.

(4) Az önkormányzat külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.

(5) Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértékét és a kedvezményeket a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

10. Házi segítségnyújtás

16. § (1) Házi segítségnyújtás keretében az Szt. 63. § (2) bekezdése szerinti ellátást kell biztosítani.

(2) A házi segítségnyújtást az intézményvezető az ellátott írásban történő értesítésével megszünteti:

a) az ellátott kérelmére, vagy

b) ha az ellátott a házi segítségnyújtást három hónapig nem veszi igénybe, vagy

c) ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidíj—fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

d) ha az ellátott intézményi ellátást keretében teljes körű ellátásában részesül.

(3) A jogszabályban meghatározott eseteken kívül is vállalható – az intézményi térítési díj megfizetésével – házi segítségnyújtás, amennyiben az nem jár a kötelező alapszolgáltatások ellátásának sérelmével.

(4)38 A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját - az önkormányzat előzetes jóváhagyása alapján - az intézményvezető állapítja meg. A házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj mértékéről és változásáról a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ tájékoztatja az ellátottakat.

11. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. február 28. után benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátások szabályairól szóló 3/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet.

(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és végrehajtási rendeletei idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.

5. melléklet43

1

A bevezető a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. §-t a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (1) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdés i) pontja a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § a) pontja a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § b) pontja a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A rendelet szövegét a 5/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.11.11-től Az 5. § (2) bekezdése a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (6) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (8) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (8) bekezdés a) pontja a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (8) bekezdés b) pontja a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (13) bekezdését a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.

14

A rendelet szövegét a 5/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020.11.11-től A 6. § (2) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

15

A rendelet szövegét a 4/2017. (IV.05.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. 04. 06-től

16

A rendelet szövegét a 5/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020.11.11-től

17

A 7. § (1) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 7. § (2) bekezdés a) pontja a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 7. § (2) bekezdés n) pontja a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 7. § (2) bekezdés o) pontját a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.

21

A 7. § (3) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. § (3) bekezdése a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 9. § (1) bekezdése a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 9. § (4) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (4) bekezdése a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A rendelet szövegét a 9/2019. (XII.2) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.12.03-tól

25

A rendelet szövegét a 5/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2020.11.11-től A 10. § (3) bekezdése a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 10. § (5) bekezdés a) pontja a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 10. § (5) bekezdés g) pontja a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 10. § (5) bekezdés h) pontját a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdése iktatta be.

29

A 10. § (6) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 10. § (7) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

31

A 11. § a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

32

A 11. § a) pontja a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

33

A 11. § b) pontja a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

34

A 12. § (1) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

35

A 12. § (2) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

36

A 12. § (3) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

37

A 12. § (4) bekezdését a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 16. § (4) bekezdése a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

39

Az 1. melléklet a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 2. melléklet a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 3. mellékletet a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdése iktatta be. A 3. melléklet a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 4. mellékletet a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdése iktatta be. A 4. melléklet a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

43

Az 5. mellékletet a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdése iktatta be. Az 5. mellékletet a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte.