Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (IX.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 12. 07

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (IX.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.12.07.

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő hatállyal

a) magánszemélyek kommunális adóját,

b) idegenforgalmi adót,

c) helyi iparűzési adót vezet be.

I. Fejezet

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Az adó mértéke

2. § Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 3.000,-Ft/év.

Adómentesség, adókedvezmény

3. § Tárgyi adómentes:

a) a szükséglakás, a komfort nélküli lakás,

b) a telek,

c) állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló),

d) a lakás és az üdülő elhelyezésére szolgáló telken lévő, továbbá a mezőgazdasági művelési földrészleten a mező- és erdőgazdasági tevékenység céljára létesített melléképület, melléképületrész,

e) az ideiglenes építmény, garázs.

4. § Személyi adómentesség, adókedvezmény keretében tárgyév január 1-jétől a 2. §-ban meghatározott adó mértékének 50%-t fizeti az adóalany, ha

a) az előző év végéig az adózó vagy a vele közös háztartásban élő házastárs/élettárs betöltötte a 70. életévét,

b) a saját háztartásában három vagy több gyermek eltartásáról gondoskodik.

II. Fejezet

IDEGENFORGALMI ADÓ

Adó alapja, adó mértéke

5. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke: személyenként és megkezdett vendégéjszakánként 200,- Ft.

III. Fejezet

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Adó mértéke

6. §1 Iparűzési tevékenység után az adóalap 1,6 %-a.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2004. (XII.14.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 11/2005. (XII.2.) önkormányzati rendelet, valamint a helyi iparűzési adóról szóló 7/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelet.

(3) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A 6. § a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.