Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (XII.2.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről

Hatályos: 2019. 12. 03

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 35. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól a következő rendeletet alkotja.


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendeletet alkalmazni kell az önkormányzat

a) települési képviselőire,

b) képviselő-testülete bizottságának tagjaira és elnökére.

(2) A rendeletet nem lehet alkalmazni az önkormányzat polgármesterére, alpolgármesterére.


2. A tiszteletdíjak


2. § A képviselői tiszteletdíj, alapdíj összege 20.000,- Ft.


3. § A képviselő-testület a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának alapdíjat növelő tiszteletdíjat nem állapít meg.


3. A természetbeni juttatások


4. § A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának természetbeni juttatást nem állapít meg.


5. § (1) A képviselők jogosultak a munkájukhoz szükséges szakmai információkhoz, jogszabályokhoz való hozzáféréshez.

(2) A képviselők az (1) bekezdés szerinti hozzáférési joggal az önkormányzati hivatal nyitva tartási idején belül élhetnek.


4. A tiszteletdíj mérséklése és megvonása


6. § A tiszteletdíj mérséklésének, megvonásának szabályait az Mötv. 33. §-a alapján az önkormányzat szervezeti és működési szabályairól szóló rendelete tartalmazza.
5. A költségtérítés


7. § (1) A képviselők az Mötv. 35. § (3) bekezdése alapján költségtérítésre lehetnek jogosultak.

(2) Az Mötv. 35. § (3) bekezdése alkalmazásában a képviselő-testület képviseletében, illetve a polgármester megbízásából végzett tevékenységnek azt a tevékenységet kell tekinteni

a) amely tevékenység ellátására a képviselő-testület, a polgármester vagy a bizottság írásban vagy jegyzőkönyvbe foglalva megbízza, valamint azt,

b) amelyet utólag a polgármester ilyen tevékenységnek minősít.


(3) A képviselő számára csak Kétvölgy Községi Önkormányzat nevére szóló számlával igazolt költség téríthető meg. Számlával igazolt költségnek azt a költséget kell tekinteni, melyről a képviselő a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számlát tud bemutatni. Az utazási költségek igazolása a belföldi kiküldetési rendelvény nyomtatvány kitöltésével igazolható.


(4) Az Mötv. 35. § (3) bekezdése alkalmazásában szükséges költségnek azt a költséget kell tekinteni, amely a feladat- és tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges és melynek képviselő általi viselése indokolt.


8. § A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi, utalványozza a bemutatott számlák és a 7. §-ban foglalt feltételek fennállásának ellenőrzését követően.6. Egyéb rendelkezések


9. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Mötv. rendelkezéseit kell alkalmazni.7. Záró rendelkezések


10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2019. október 13-tól kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti Kétvölgy Községi Önkormányzat települési képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete.