Kétvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 18:00

Kétvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Kétvölgy Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kétvölgy Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzata az alábbiak szerint teljesült.

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés
%-a

a) Bevételek főösszege

26 550 675

83 088 380

83 851 879

101,0

b) Kiadások főösszege

26 550 675

83 088 380

24 508 242

30,0

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 790.457 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 51.561.592 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 2020. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek maradványának igénybevétele 790.457 Ft,

ebből:

aaa) működési célú 790.457 Ft

aab) felhalmozási célú 0 Ft

(4) Az önkormányzat 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 2020. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadási előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások, közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 981.641 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 1.825.639 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetésében az „egyéb működési célú kiadások” kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 52.033.836 forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 Ft,

b) a céltartalék 52.033.836 Ft,

ba) működési céltartalék 0 Ft,

bb) felhalmozási céltartalék 52.033.836 Ft,

bba) Szlovén Rába-vidék Térségfejlesztési program (Kemencés ház építése) 48.899.594 Ft,

bbb) Magyar falu – (MFP-FVT/2020.) temetői infrastruktúra fejlesztése 3 134 242 Ft.

3. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5. § Az önkormányzat teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 18.00 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek

2020. év

Kiadások

2020.év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 372 621

18 998 138

18 998 138

Személyi juttatások

7 768 034

8 801 731

8 195 906

Közhatalmi bevételek

1 210 000

929 000

925 294

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 155 227

1 292 927

1 133 931

Működési bevételek

0

244 972

274 808

Dologi kiadások

7 148 684

8 401 652

6 642 602

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 066 200

2 085 445

2 079 045

Egyéb működési célú kiadások

5 091 029

55 124 865

2 937 213

Működési költségvetés

19 582 621

20 172 110

20 198 240

Működési költségvetés

23 229 174

75 706 620

20 988 697

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

54 368 872

54 368 872

Beruházások

783 597

1 765 238

981 641

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felújítások

1 825 639

4 904 257

1 825 639

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási költségvetés

0

54 368 872

54 368 872

Felhalmozási költségvetés

2 609 236

6 669 495

2 807 280

Maradvány igénybevétele

6 968 054

8 547 398

8 547 398

Államháztartáson belüli megelőlegezések

712 265

712 265

712 265

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

737 369

Intézményfinanszírozás

0

0

0

Támogatásmegelőző hitel felvétele

0

0

0

Támogatásmegelőző hitel törlesztése

0

0

0

Finanszírozási bevételek

6 968 054

8 547 398

9 284 767

Finanszírozási kiadások

712 265

712 265

712 265

Mindösszesen:

26 550 675

83 088 380

83 851 879

Mindösszesen:

26 550 675

83 088 380

24 508 242

Ebből:

Ebből:

Kötelező feladatok

26 550 675

83 088 380

83 851 879

Kötelező feladatok

26 550 675

83 088 380

24 508 242

Önként vállalt feladatok

0

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

0

Államigazgatási feladatok

0

0

0

Államigazgatási feladatok

0

0

0

2. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak, közhatalmi bevételeinek teljesítése

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

1

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

2

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján

0

0

0

3

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

325 080

325 080

325 080

4

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 496 000

2 496 000

2 496 000

5

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

100 000

100 000

6

Közutak fenntartásának támogatása

267 860

267 860

267 860

7

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

8

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés

4 044 931

3 973 299

3 973 299

9

Üdülőhelyi feladatok támogatása

229 400

80 137

80 137

10

Polgármesteri illetmény támogatása

954 500

954 500

954 500

11

Lakott külterülettel kapcsolatos kiadás

10 200

10 200

10 200

12

Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..11)

13 427 971

13 207 076

13 207 076

13

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

14

Szociális feladatok egyéb támogatása

2 578 658

2 578 658

2 578 658

15

Szociális étkeztetés

0

0

0

16

Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

17

Gyermekétkeztetés támogatása

0

0

0

18

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+…17)

2 578 658

2 578 658

2 578 658

19

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

20

Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások

0

229 800

229 800

21

Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+18+19+20)

17 806 629

18 015 534

18 015 534

22

Központi költségvetési szervektől

0

0

0

23

Központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

24

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

25

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

26

Elkülönített állami pénzalapoktól

265 992

682 604

682 604

27

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0

0

0

28

Társulások és költségvetési szerveiktől

0

0

0

29

Nemzetiségi önkormányzatoktól

300 000

300 000

300 000

30

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (22+….29)

565 992

982 604

982 604

31

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

32

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+30+31)

18 372 621

18 998 138

18 998 138

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

1

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

3

Központi költségvetési szervektől

0

0

0

4

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

54 368 872

54 368 872

5

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

6

Elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

7

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0

0

0

8

Társulások és költségvetési szerveiktől

0

0

0

9

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+…9)

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)

0

54 368 872

54 368 872

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

1

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

2

Egyházi jogi személyektől

0

0

0

3

Egyéb civil szervezetektől

0

0

0

4

Háztartásoktól

0

0

0

5

Egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2+…5)

0

0

0

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

1

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

2

Egyházi jogi személyektől

0

0

0

3

Egyéb civil szervezetektől

0

0

0

4

Háztartásoktól

0

0

0

5

Egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről(2+…5)

0

0

0

5. Közhatalmi bevételek

Ft-ban

1

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

2

Épület után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

0

3

Magánszemélyek kommunális adója

150 000

140 000

137 879

4

Vagyoni típusú adók (2+3)

150 000

140 000

137 879

5

Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

500 000

630 000

628 885

6

Gépjárműadók

260 000

0

0

7

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

300 000

86 000

85 600

8

Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)

1 060 000

716 000

714 485

9

Igazgatási és szolgáltatási díjak

0

0

0

10

Egyéb közhatalmi bevétel

0

73 000

72 930

11

Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)

0

73 000

72 930

12

Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)

1 210 000

929 000

925 294

3. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 2020. évi költségvetésének teljesítése

Ft-ban

1

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

2

Bevételi

Kiadási

Bevételi

Kiadási

Bevételi

Kiadási

3

----

0

0

0

0

0

0

4. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi beruházási, és felújítási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1. Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

2. Ingatlanok beszerzése, létesítése (2.1)

0

900 660

900 660

2.1 Szlovén Rába-vidék Térségfejlesztési program (Kemencés ház építése)

900 660

900 660

3. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (3.1..+3.5)

617 004

680 768

63 764

3.1 Magasnyomású mosó

0

63 764

63 764

3.2 Attrakciós elem

420 154

420 154

0

3.3 Bútor könyvtár

196 850

170 396

0

4. Beruházási célú ÁFA

166 593

183 810

17 217

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2+3+4)

783 597

1 765 238

981 641

1.Ingatlanok felújítása (1.1)

1 437 511

3 937 511

1 437 511

1.1 Kétvölgy kultúrház fűtéskorszerűsítés

1 437 511

1 437 511

1 437 511

1.2 Magyar falu – (MFP-FVT/2020.) temetői infrastruktúra fejlesztése)

0

2 500 000

0

2. Felújítási célú ÁFA

388 128

966 746

388 128

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2)

1 825 639

4 904 257

1 825 639

5. melléklet

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

2020. évi előirányzatának teljesítése

Ft-ban

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (családi támogatások)

0

0

0

3

Családi támogatások (2)

0

0

0

4

Települési támogatás (lakásfenntartás)

181 200

181 200

181 200

5

Települési támogatás (gyógyszer)

60 000

60 000

60 000

6

Települési támogatás (átmeneti pénzbeli, egyéb támogatás)

1 825 000

1 818 500

1 812 100

7

Települési támogatás (temetési támogatás)

0

25 745

25 745

8

Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)

0

0

0

9

Egyéb nem intézményi ellátások (4+….8)

2 066 200

2 085 445

2 079 045

10

Ellátottak pénzbeli juttatásai (3+9)

2 066 200

2 085 445

2 079 045

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi létszám előirányzatának teljesítése

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Köztisztviselők létszáma

0

0

0

3

Közalkalmazottak létszáma

0

0

0

4

Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma

1

1

1

5

Közfoglalkoztatottak létszáma

1

1

1

6

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:(2+…5)

2

2

2

7

Rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma

1

1

1

8

polgármester (főállású)

-

-

-

9

polgármester (tiszteletdíjas)

1

1

1

10

alpolgármester

1

1

1

11

Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja

3

3

3

12

Választott tisztségviselők összesen: (8+…11)

5

5

5

13

Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma

1

1

1

14

Külső munkavállalók összesen: (13)

1

1

1

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi maradványa

Ft-ban

Megnevezés

2019. év

2020.év

1

Alaptevékenység maradványa

8 798 004

59 343 637

2

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

3

Összes maradvány

8 798 004

59 343 637

4

Alaptevékenység szabad maradványa

5 893 622

5 233 306

5

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 7…+11)

2 904 382

54 110 331

6

A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:

7

- Kultúrház fűtéskorszerűsítés

1 825 639

0

8

- Magyar falu – (MFP-FVT/2020.) Temetői infrastruktúra fejlesztése)

0

4 483 368

9

- Attrakciós elem építése

366 478

0

10

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

712 265

737 369

11

- Szlovén Rába-vidék Térségfejlesztési program (Kemencés ház építése)

0

48 889 594

12

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

0

13

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

0

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatása

Ft-ban

Megnevezés

2019. év

2020. év

1

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 188 258

1 225 214

2

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

66 080

72 640

3

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

4

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)

1 254 338

1 297 854

5

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

17 253 412

18 015 534

6

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 359 296

982 604

7

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

1 825 639

8

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

844 000

10 054 817

9

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)

20 456 708

30 878 594

10

Anyagköltség

386 028

1 034 968

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 540 708

4 507 839

12

Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)

5 926 736

5 542 807

13

Bérköltség

4 025 962

3 936 168

14

Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 063 315

4 310 038

15

Bérjárulékok

1 022 574

1 127 589

16

Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)

8 111 851

9 373 795

17

Értékcsökkenési leírás

5 670 714

5 454 169

18

Egyéb ráfordítások

4 697 463

8 464 368

19

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)

-2 695 718

3 341 309

20

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

9

9

21

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)

9

9

22

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

23

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)

0

0

24

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)

9

9

25

Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)

-2 695 709

3 341 318

9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi helyi adó bevétele és annak felhasználása

Ft-ban

1

Adóbevétel megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Éves
teljesítés

2

Építményadó

0

0

0

3

Telekadó

0

0

0

4

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

5

Magánszemélyek kommunális adója

150 000

140 000

137 879

6

Idegenforgalmi adó épület után

300 000

86 000

85 600

7

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

500 000

630 000

628 885

8

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

0

0

0

9

Helyi adók összesen

950 000

856 000

852 364

Ft-ban

1

Az adóbevétel felhasználásának

2

Jogcíme, területe

Indoka

Összege

3

Működés biztosítása

A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.

852 364

4

Felhasznált adóbevétel összesen:

852 364