Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról

Hatályos: 2021. 09. 25

Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében, 151. § (2f) bekezdésében és a 151. § (4a) bekezdésében 29. § (3) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Tanévkezdési támogatás

1. § (1) Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a település közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező óvodások, általános iskolai, közép- és felsőfokú iskolai nappali tagozatos tanulók részére - az önkormányzat gazdasági helyzete függvényében - tanévkezdési támogatást nyújt.

(2) A tanévkezdési támogatás nyújtásáról a mindenkori önkormányzati költségvetési rendelet rendelkezik.

(3) A tanévkezdési támogatás összegét a képviselő-testület évente határozatban állapítja meg úgy, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 50%-át.

(4) Tanévkezdési támogatás nyújtható a kérelmező részére, ha

  • a) a gyermek, fiatal felnőtt aktív nevelési/tanulói/hallgatói jogviszonya igazolt és
  • b) a gyermekkel, fiatal felnőttel közös háztartásban élők jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát.

(5) A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet előterjeszteni.

(6) A kérelem benyújtásának lehetőségéről és módjáról az önkormányzat hivatalból indított eljárás keretében - hirdetmény útján - tájékoztatja a lakosságot.

(7) A tanévkezdési támogatást tárgyév szeptember 30-ig kell kifizetni.

(8) A tanévkezdési támogatásra való jogosultságról a polgármester dönt.

II. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

Gyermekek napközbeni ellátása

2. § Az önkormányzat a bölcsődei ellátást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően igény esetén biztosítja.

Gyermekjóléti szolgáltatás

3. § Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás útján biztosítja.

III. FEJEZET TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Szünidei gyermekétkeztetés

4. § Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § [1]

7. § Ez a rendelet 2021. szeptember 24-én lép hatályba.


[1] A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.