Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31 18:00

Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kétvölgy Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatai az alábbiak szerint teljesültek.

a) Az Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi előirányzat 78.901.868 Ft, módosított bevételi előirányzat 95.867.812 Ft, bevételi teljesítés 96.339.561 Ft.

b) Az önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti kiadási előirányzat 78.901.868 Ft, módosított kiadási előirányzat 95.867.812 Ft, kiadási teljesítés 61.107.776 Ft.

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 1.785.313 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 22.347.609 Ft hiány.

(3) Az önkormányzat a 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történt: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 24.132.922 Ft, ebből:

a) működési célú 1.785.313 Ft,

b) felhalmozási célú 22.347.609 Ft.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadási előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások, közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését, felújítási kiadási előirányzat teljesítését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetésében az „egyéb működési célú kiadások” kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 2.040.197 forint.

3. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5. § Az önkormányzat teljesített létszámát a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 18.00 órakor lép hatályba.