Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2023. 12. 19

Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

2023.12.19.

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. § A Képviselő-testület és szervei számára a magasabb szintű jogszabályban szabályozott feladat- és hatásköri, valamint szervezeti és működési előírásokat jelen rendeletben foglaltakkal együttesen kell alkalmazni.

2. § (1) Az Önkormányzat neve: Orfalu Községi Önkormányzat.

(2) Az Önkormányzat székhelye: 9982 Orfalu, Fő út 51.

(3) Az Önkormányzat illetékességi területe: Orfalu község közigazgatási területe.

(4) Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.

(2) A Képviselő-testület társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület összehívására és az ülés vezetésére a legidősebb képviselő-testületi tag jogosult.

(4) A polgármester ügyfélfogadási rendjét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat hivatali feladatai ellátására – Felsőszölnök, Kétvölgy, Alsószölnök és Szakonyfalu községek önkormányzatai képviselő-testületeivel közösen – közös önkormányzati hivatalt tart fenn; Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) elnevezéssel. A jegyző vagy a jegyző megbízásából a Hivatal köztisztviselői ügyfélfogadást tartanak a Hivatal székhelyén (9983 Alsószölnök, Fő út 19.), Felsőszölnök Község Önkormányzata önkormányzati helyiségében (9985 Felsőszölnök, Templom út 10.), Szakonyfalu Község Önkormányzata önkormányzati helyiségében (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.), valamint Kétvölgy és Orfalu Községi Önkormányzatok vonatkozásában Kétvölgy Községi Önkormányzat önkormányzati helyiségében (9982 Kétvölgy, Fő út 28.). Az ügyfélfogadási idők rendjét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A Hivatalt a jegyző vezeti, tartós akadályoztatása esetén – legfeljebb 6 hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a pénzügyi csoportvezető látja el.

5. § (1) Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatot tart fenn gazdasági és kulturális téren a szlovéniai Dobronak (szlovénül: Dobrovnik) településsel.

(2) A nemzetközi kapcsolatot megállapodás alapján a képviselő-testület vagy nevében a polgármester ápolja.

6. § Az önkormányzat jelképei: címer és zászló. Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön rendelet állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat az önkormányzat hivatala bevonásával biztosítja – külön együttműködési megállapodás alapján – a helyi szlovén nemzetiségi önkormányzat működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról a következők szerint. Az önkormányzat

a) az Orfalu, Fő út 51. szám alatti épület ingatlanban kijelölt helyiség ingyenes használatát biztosítja,

b) képviselő-testületi ülések előkészítésével, jegyzőkönyvek elkészítésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását biztosítja,

c) az önkormányzati hivatal útján ellátja a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos végrehajtási feladatokat.

(2) A helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a helyi nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein részt vesz a jegyző, akadályoztatása esetén az önkormányzati hivatal jegyző által megbízott köztisztviselője.

8. § A képviselő-testület a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról külön rendeletben rendelkezik.

9. § Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól külön rendelet intézkedik.

II. RÉSZLETES SZABÁLYOK

A Képviselő-testület működése

10. § (1) A Képviselő-testület – ide nem értve a közmeghallgatást – évente legalább 6 ülést tart.

(2) A Képviselő-testület rendes ülésének időpontjáról a polgármester az ülés összehívását megelőzően egyeztet a Képviselő-testület tagjaival.

(3) Az ülésre meg kell hívni a jegyzőt, a falugondnokot és a települési nemzetiségi önkormányzat elnökét, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.

(4) Az ülést úgy kell írásban összehívni, hogy a meghívót – annak mellékleteit elektronikus úton – az ülés előtt legalább három nappal kézhez kapják a meghívottak.

(5) Indokolt esetben a Képviselő-testület rendkívüli ülést tart. A rendkívüli ülés összehívása esetén a (4) bekezdésben leírtaktól el lehet térni.

(6) Az ülésre a napirenddel közvetlenül érintett és Orfalu székhellyel rendelkező intézmények, egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványok képviselőit is meg kell hívni, akik az ülésen – tevékenységi körükben - tanácskozási joggal vehetnek részt.

(7) Az ülés meghívóját – a kézbesítéssel egyidejűleg – az önkormányzat honlapján közzé kell tenni és az önkormányzat hirdetőtáblájára ki kell függeszteni.

(8) A Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a polgármester, a jegyző és 1 fő jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyv-hitelesítőt a soron lévő testületi ülésen jelöli ki a képviselő-testület.

(9) A képviselő-testület tagjai nyílt szavazásnál szavazatukat kézfelemeléssel adják le.

(10) A képviselő-testület – Mötv.-ben szabályozottak szerint összehívott - zárt testületi ülésein a képviselő-testület tagjai, a jegyző, az érintett, a szakértő, továbbá a jegyző által kijelölt, az előkészítésben részt vett köztisztviselő vehet részt.

(11) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat a zárt ülésen tárgyalt ügyekben.

(12) A titkos szavazás lebonyolításáról – szavazólapok alkalmazásával – az esetenként létrehozott legalább kéttagú szavazatszámláló munkacsoport gondoskodik; a titkos szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készül, melyet a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

11. § Amennyiben a Képviselő-testület a meghívóban szereplő időpontot követő 30 percen belül nem válik határozatképessé, az ülés elmarad.

12. § (1) A képviselő-testületi ülés meghívójában szereplő napirendi javaslatot a polgármester állítja össze, a napirendi pont előadójának megjelölésével.

(2) A Képviselő-testület tagjai az ülés tervezett időpontját megelőző nyolcadik napig tehetnek javaslatot írásban a napirendi pontokra. A javasolt napirendi ponto(ka)t a polgármester köteles a meghívóban szerepeltetni.

(3) A Képviselő-testület tagjai az ülésen – a napirend jóváhagyását megelőzően - halaszthatatlan esetben tehetnek új napirendi pontra vonatkozó, illetőleg a meghívóban egyébként szereplő napirendi pontot tartalmilag módosító javaslatot. A javaslatról a Képviselő-testület a napirend jóváhagyását megelőzően minősített többséggel dönt.

(4) A (2) és (3) bekezdésben leírt esetekben a napirend előadója a javaslatot tevő képviselő-testületi tag lesz.

(5) A Képviselő-testület az ülés napirendjéről szavazással dönt.

(6) Már elfogadott, de az ülésen még nem tárgyalt napirendi pont elnapolásáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

13. § A napirend elfogadását követően, a polgármester beszámol a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról.

14. § (1) Az egyes napirendi pontok tárgyalása a napirendi pont előadójának előterjesztésével kezdődik.

(2) Önkormányzati rendelet alkotásáról, rendelet módosításáról kizárólag írásbeli előterjesztés (rendelettervezet) alapján hozható döntés.

(3) A napirend tárgyalása során biztosítani kell, hogy a Képviselő-testület tagjai és a napirendhez tanácskozási joggal meghívottak, valamint a jegyző, ismertethesse az előterjesztéshez, illetőleg a napirendhez kapcsolódó véleményét, javaslatait. Az ülés vezetője ismételten csak akkor köteles szót adni, ha a hozzászólás a korábbiakhoz képest érdemben új véleményt vagy javaslatot tartalmaz.

(4) Vita során az ülés vezetője valamennyi félnek köteles biztosítani egyszeri alkalommal a viszontválasz lehetőségét.

(5) A képviselő a Képviselő-testület ülésén az önkormányzati rendelet tárgyának, a szabályozás céljának megjelölésével, illetőleg a szabályozás lényegi tartalmi elemeinek ismertetésével kezdeményezheti rendelet megalkotását. A kezdeményezés alapján a jegyző a rendelettervezetet előkészíti, vagy amennyiben azt állapítja meg, hogy a rendelet megalkotása Alaptörvénybe vagy más jogszabályba ütközik, e tényről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) A képviselő a Képviselő-testület ülésén kezdeményezheti határozat elfogadását. A kezdeményezés során ismertetni kell a határozat meghozatalának indokát, célját és a határozati javaslat pontos szövegét. A határozati javaslat szavazásra bocsátásáról az üléslevezető dönt.

15. § (1) A rendelettervezet jóváhagyásáról és a határozati javaslatról történő szavazást megelőzi a módosító javaslatról történő szavazás. Több módosító javaslatról az előterjesztés elhangzásának fordított időrendjében kell egyenként szavazni.

(2) Amennyiben egyik javaslat sem kapja meg a szükséges többségű igen szavazatot, az ülés vezetője újabb javaslatokat kérhet a Képviselő-testület tagjaitól, amelyekről az (1) bekezdésben leírt sorrendben kell szavazni.

(3) Ha nyilvánvaló, hogy az ülésen tárgyalt napirendi pontban nem születik döntés, a napirendi pontot az ülés vezetője a soron következő képviselő-testületi ülésre elnapolhatja.

(4) Névszerinti szavazást a képviselők egynegyede indítványozhat, az indítvány felől a képviselő-testület vita nélkül dönt. Névszerinti szavazás esetén a jegyző egyenként olvassa a települései képviselők nevét, akik a nevük felolvasásakor „igen”-nel vagy „nem”-mel szavaznak. Ügyrendi kérdésekben nem lehet névszerinti szavazást tartani.

(5) Személyes érintettség bejelentésének elmulasztása esetén a mulasztó települési képviselő tiszteletdíjának 10 %-a megvonásra kerül.

(6) A képviselő köteles részt venni a képviselő-testület ülésein. Ha a képviselő az évi rendes képviselő-testületi ülésekről 50 %-ban vagy azt meghaladóan hiányzott, a tárgyévet követő évben a tiszteletdíját 6 havi időtartamra meg kell vonni. E kötelezettségszegés ismételt elkövetése esetén a tiszteletdíj 12 havi időtartamra megvonható.

16. § Az ülés vezetője köteles az ülés rendjét fenntartani. Ennek érdekében jogosult

a) a rendzavarótól megvonni a szót,

b) a rendzavarót rendre utasítani,

c) ismételt rendreutasítást követően a rendzavarót – a Képviselő-testület tagja kivételével - az ülésteremből kiküldeni.

17. § (1) A lakossággal való együttműködés, kapcsolattartás formái különösen:

a) falugyűlés

b) közmeghallgatás

c) helyi népszavazás

(2) Az évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást a polgármester vezeti.

(3) A képviselő-testület a lakosság tájékoztatása, véleményének megismerése céljából falugyűlés elé terjesztheti a helyi közösség életében alapvető jelentőségű kérdéseket.

A Képviselő-testület döntései

18. § (1) A Képviselő-testület határozatának tervezetét a napirendi pont előadója készíti el és terjeszti elő.

(2) A Képviselő-testület határozata tartalmazza a döntést szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtásért felelős személy megnevezését és a végrehajtás határidejét.

(3) A határozatokat naptári évenként 1-el kezdődő folyamatos számozással, a döntéshozás idejének (év, hónap, nap) megjelölésével kell ellátni a következő módon: határozat sorszáma/döntéshozatal éve (hónapja, napja) képviselő-testületi határozat.

19. § (1) A rendeletalkotást megelőzően a Képviselő-testület lehetőséget biztosít a rendelettel közvetlenül érintett társadalmi csoportok szervezetei véleményének megismerésére.

(2) Az önkormányzati rendelet jogszabályszerkesztését a jegyző végzi.

(3) Az önkormányzati rendeletet az önkormányzat honlapján történő közzététellel kell kihirdetni.

(4) A rendelet megjelölése a következő: Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének sorszám/kihirdetés éve (hónapja, napja) önkormányzati rendelete a(z) {…} (rendelet címe).

20. § (1) A zárt ülésen hozott határozatot a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok tekintetében nyilvánosságra kell hozni.

(2) A Képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) A polgármester – a Mötv.-ben meghatározott, át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörbe tartozó ügyek kivételével – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan önkormányzati ügyekben.

(4) Jogszabálysértő döntés, működés esetén a jegyzőnek jelzési kötelezettsége van.

A Képviselő-testület bizottságai

21. § Orfalu község lakosságának száma nem éri el a 100 főt, ezért a bizottsági feladatokat a Képviselő-testület látja el.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013. (VIII.14) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1

A bevezetőt az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.