Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 30 18:00

Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.30.

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Orfalu Községi Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzata az alábbiak szerint teljesült.

a) Az Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi előirányzat 36.357.477 Ft, módosított bevételi előirányzat 40.127.884 Ft, bevételi teljesítés 39.629.848 Ft.

b) Az önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti kiadási előirányzat 36.357.477 Ft, módosított kiadási előirányzat 40.127.884 Ft, kiadási teljesítés 32.517.7850 Ft.

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 2.964.345 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 8.947.261 Ft hiány.

(3) Az önkormányzat a 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történt: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 11.911.606 Ft, ebből:

a) működési célú 2.964.345 Ft,

b) felhalmozási célú 8.947.261 Ft.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadási előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítésé, felújítási kiadási előirányzat teljesítését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetésében az „egyéb működési célú kiadások” kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 4.071.022 forint.

3. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5. § Az önkormányzat teljesített létszámát a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 18 órakor lép hatályba.